Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136735

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami


Na stanowisku pracy występuje częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz oraz praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Analizuje i opiniuje projekty aktów prawnych przygotowywanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego, pod kątem ich zgodności z krajowym systemem prawnym, sporządza notatki, opinie, wnioski na podstawie ww. działań, uzupełnia proces analizy dokumentów zawierających oceny skutków regulacji o uwagi z zakresu prawidłowej legislacji.
 • Przygotowuje stanowiska Koordynatora Oceny Skutków Regulacji opracowywane w odniesieniu do projektów dokumentów rządowych z obszaru polityki obronnej, bezpieczeństwa państwa i sprawiedliwości, w szczególności właściwych dla działów administracji rządowej – obrona narodowa, sprawiedliwość, sprawy wewnętrzne, członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, informatyzacja, administracja publiczna, a także wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
 • Przygotowuje analizy i opinie dotyczące planowanych i realizowanych działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych, w tym analiz zgodności z celami polityki Rządu oraz prognozowanymi skutkami społecznymi, gospodarczymi i prawnymi, dokonywanie bieżącego przeglądu procesów decyzyjnych Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej i monitorowanie zgodności projektów dokumentów rządowych przedkładanych do zaopiniowania.
 • Przygotowuje notatki, opracowania i stanowiska na polecenie Koordynatora Oceny Skutków Regulacji, w tym również materiały związane z jego uczestnictwem w pracach Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, Stałego Komitetu Rady Ministrów.
 • Gromadzi materiały, informacje, w tym stanowiska doktryny oraz judykatury, jak również dane statystyczne, z zakresu przygotowywanych analiz dotyczących projektów dokumentów rządowych będących w zakresie właściwości Wydziału, w szczególności polityki obronnej, sprawiedliwości i polityki bezpieczeństwa.
 • Udziela wsparcia w procesie sporządzania opinii Koordynatora Ocen Skutków Regulacji dotyczących projektów dokumentów rządowych w ramach uzgodnień międzyresortowych, w zakresie właściwym dla Wydziału.
 • Reprezentuje stanowisko Koordynatora Oceny Skutków Regulacji w ramach wymiany korespondencji, spotkań, uzgodnień z Wnioskodawcami (poszczególnymi resortami) oraz posiedzeń innych gremiów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie analiz lub opiniowania aktów prawnych lub obsługi prawnej
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: rządowego procesu legislacyjnego, w tym znajomość ustawy o Radzie Ministrów, uchwały Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów, ustawy o działach administracji rządowej, wytycznych oceny skutków regulacji, podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i systemu instytucjonalnego; zasad tworzenia prawa i ogłaszania aktów prawnych; znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja (pisemna i ustna, w tym umiejętność argumentowania), kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie umiejętności w zakresie: obsługi Lex i innych systemów informacji prawnej, wyszukiwania danych w ogólnie dostępnych bazach danych społecznych oraz danych z serwisów płatnych (GUS, Eurostat, OECD, agendy ONZ i in.), zaawansowana znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), zdolność krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu: oceny skutków regulacji oraz ukończona aplikacja legislacyjna
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ