Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135781

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy w zakresie gospodarki taborem samochodowym m.in. poprzez prowadzenie ewidencji przeglądów technicznych i napraw samochodów, ubezpieczeń komunikacyjnych, ewidencji zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych, kart drogowych oraz zapewnienia miejsc parkingowych,
 • prowadzi sprawy w zakresie obsługi transportowej m.in. poprzez organizowanie pracy kierowców, prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców oraz przydział samochodów do realizacji zadań służbowych,
 • prowadzi sprawy związane z obsługą cateringową spotkań i konferencji organizowanych przez Kierownictwo Urzędu poprzez zapewnienie usług w tym zakresie, ich nadzorowanie i rozliczenie oraz bierze udział w obsłudze recepcyjnej tych spotkań,
 • bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz artykułów spożywczych m.in. poprzez analizę i określanie potrzeb Urzędu, ustalanie listy asortymentowej, współpracę z firmą dostarczającą materiały biurowe i eksploatacyjne oraz artykuły biurowe, monitorowanie zgodności dostaw z zawartymi umowami pod względem ilościowo-wartościowym, a także dokonuje doraźnych zakupów towarów i usług poza ustawą – Prawo zamówień publicznych z zakresu zadań realizowanych przez Wydział,
 • bierze udział w organizacji i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu zadań realizowanych przez Wydział,
 • współpracuje przy opracowywaniu projektów planów wydatków na realizację zadań należących do zakresu działania Wydziału oraz bierze udział w kontroli merytorycznej dokumentów księgowych dotyczących zadań realizowanych przez Wydział,
 • bierze udział w prowadzeniu spraw w zakresie gospodarowania środkami trwałymi i innymi składnikami majątkowymi Urzędu, w tym związane z ich ewidencją, zbyciem, wykorzystaniem,
 • bierze udział w przygotowaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zakresu działania Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 3 lat w pracy związanej z obsługą administracyjno-gospodarczą,
 • znajomość przepisów: dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, Kodeksu cywilnego dotyczących umów i ubezpieczeń, dotyczących czasu pracy kierowców, dotyczących gospodarowania majątkiem trwałym, z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności programu Excel),
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • kultura osobista,
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B.
APLIKUJ TERAZ