Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135580

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w terenie,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • praca na wysokości powyżej 1 m.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór inwestorski poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży sanitarnej m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych w branży sanitarnej z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Dokonuje rozpoznania i ocenia planowane do realizacji zamierzenia inwestycyjno-remontowe (pod kątem lokalizacji, uzbrojenia terenu, możliwości realizacji i zakresu prac, uwarunkowań techniczno-budowlanych, ekonomicznych i środowiskowych), opracowuje program inwestycji i przygotowuje koncepcje programowo-przestrzenne, szacuje koszty
 • Przygotowuje w ramach branży sanitarnej opis przedmiotu zamówienia do wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej
 • Opracowuje i kompletuje dokumenty formalno-prawne oraz dokumentację procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót
 • Współuczestniczy w zarządzaniu obiektami budowlanymi w zakresie branży sanitarnej, poprzez m. in. dokonywanie ich oceny stanu technicznego, przedstawianie rozwiązań innowacyjnych służących poprawie warunków eksploatacyjnych, szacowanie wartości robót budowlanych, podejmowanie działań w przypadku wystąpienia awarii
 • Pełni funkcję nadzorczą nad kierownikiem budowy/robót zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz przekazuje ich wykaz do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności sanitarnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w obszarze prowadzenia zadań inwestycyjno-remontowych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne
 • Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych
 • Umiejętność stosowania prawa
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office)
 • Umiejętność kosztorysowania w budownictwie
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolności analityczne
 • Kreatywność
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Użytkowa znajomość programu AutoCad, programu do kosztorysowania np. Norma PRO, Zuzia
APLIKUJ TERAZ