Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135766

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Pozyskuje informacje, z instytucji krajowych i zagranicznych, dotyczące możliwości uzyskania środków finansowych dla Policji, w tym z funduszy strukturalnych, mechanizmów finansowych i programów Unii Europejskiej oraz dokonuje oceny możliwości wsparcia finansowego komórek organizacyjnych Policji właściwych do zwalczania przestępczości ekonomicznej
 • Sporządza wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej
 • Koordynuje zgodność przebiegu projektu z założeniami programu realizowanego w komórkach organizacyjnych biura
 • Udziela wsparcia merytorycznego, przeprowadza instruktaże i szkolenia dla policjantów, pracowników komórek organizacyjnych Policji właściwych do zwalczania przestępczości ekonomicznej
 • Monitoruje komórki organizacyjne Policji właściwe do zwalczania przestępczości ekonomicznej w zakresie przekazywania do biura informacji o planowanych i realizowanych projektach finansowanych ze środków z programów krajowych i zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych, mechanizmów finansowych i programów Unii Europejskiej oraz sporządza zestawienia
 • Koordynuje i współuczestniczy w realizacji współpracy z przedstawicielami Policji innych państw, za pośrednictwem oficerów łącznikowych oraz z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych
 • Sporządza sprawozdania z planowanych i realizowanych w biurze projektów finansowanych z programów krajowych i zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych, mechanizmów finansowych i programów Unii Europejskiej
 • Opracowuje propozycje aktów prawnych w postaci zarządzeń/decyzji dotyczących pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z budżetu UE oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych we współpracy z podmiotami wprowadzającymi innowacyjne rozwiązania dotyczące instrumentów i usług finansowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w obszarze funduszy krajowych i zagranicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Ogólna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania funduszy europejskich, pozyskiwania funduszy strukturalnych, mechanizmów finansowych i Komisji Europejskiej
 • Umiejętność określania wskaźników i rezultatów jako efektów realizacji projektów
 • Umiejętność argumentowania
 • Kreatywność
 • Kompetencje w zakresie zarządzania projektami
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu Prince2 lub inne z zarządzania projektami
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
APLIKUJ TERAZ