Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135819

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- zagrożenie korupcją,


- stres związany z koniecznością reagowania w sytuacjach kryzysowych,


- stres związany z kontaktami z wykonawcami zewnętrznymi,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Nadzorowanie i koordynowanie rozwoju systemu teleinformatycznego.
 • Inicjowanie prac nad projektowaniem nowych rozwiązań informatycznych w obszarze systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe, udział w planowaniu rozwoju takich systemów, w tym udział w projektach i zespołach.
 • Samodzielne analizowanie potrzeb głównych użytkowników systemów teleinformatycznych a także proponowanych i wprowadzanych zmian legislacyjnych, z uwzględnieniem zmian środowiska prawnego, organizacyjnego i technologicznego.
 • Udział w przygotowaniu postępowań przetargowych poprzez opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe.
 • Współpraca z innymi komórkami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz z przedstawicielami innych instytucji i organów administracji w sprawach związanych z systemami teleinformatycznymi, wykorzystywanymi do realizacji zadań publicznych. Współpraca z właściwymi organami Unii Europejskiej i państw członkowskich UE w zakresie rozwijania transgranicznej wymiany danych pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości.
 • Współpraca z dostawcami systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe, w tym ustalanie szczegółów zlecanych zadań oraz odbiór prac.
 • Wsparcie przy opracowywaniu scenariuszy testowych nowych lub modyfikowanych systemów IT
 • Wsparcie przy przeprowadzaniu testów nowych lub modyfikowanych systemów IT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatyka lub zarządzanie lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe o profilu informatycznym lub o profilu zarządzanie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w analizowaniu i projektowaniu systemów teleinformatycznych lub w zarządzaniu projektami informatycznymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza specjalistyczna (ekspercka) w zakresie zagadnień analityczno-projektowych
 • Wiedza z zakresu formalnego opisu procesów biznesowych (BPMN,UML)
 • Podstawowa znajomość relacyjnych i/lub obiektowych baz danych
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, planowanie i myślenie strategiczne, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe (zarządzanie)
 • Przeszkolenie z tworzenia modeli analitycznych
 • Przeszkolenie z tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Przeszkolenie z zarządzania projektami informatycznymi
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • Znajomość ustawodawstwa dotyczącego KRS, ksiąg wieczystych, zastawu rejestrowego i rejestru zastawów
 • Znajomość unijnych projektów (e-Justice, BRIS)
APLIKUJ TERAZ