Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135798

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Informuje Administratora danych, podmioty przetwarzające oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz wykonuje czynności doradcze w tym obszarze, w tym wydaje opinie dotyczące zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opiniuje projekty umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego, dotyczących ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia osób uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie, oraz wykonuje powiązane z tym audyty.
 • Nadzoruje prowadzenie rejestrów Administratora danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, oraz wykonuje powiązane z tym audyty.
 • Udziela zaleceń do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitoruje jej wykonanie.
 • Współpracuje z organem nadzorczym i pełni funkcję punktu kontaktowego dla tego organu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Uczestniczy w obsłudze naruszeń ochrony danych osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • znajomość infrastruktury służącej do przetwarzania danych osobowych
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającem
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • znajomość prawa telekomunikacyjnego
APLIKUJ TERAZ