Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135544

Warunki pracy

winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;


praca wiąże się z permanentną obslugą klientów zewnętrznych i częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz;

Zakres zadań

 • Opracowuje założenia aktów prawnych, projekty rozwiązań organizacyjnych, wytycznych, dobrych praktyk i innych dokumentów strategicznych dotyczących systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, z wykorzystaniem danych przetwarzanych w SWD PRM, TOPSOR i RPRM.
 • Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem zawodów medycznych w systemie PRM, w szczególności z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego.
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów dotyczących inwestycji w systemie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i opiniuje wnioski w tym zakresie.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i dokumentów strategicznych dotyczących systemu ochrony zdrowia.
 • Uczestniczy w pracach związanych z rozbudową i modyfikacjami SWD PRM, TOP SOR i RPRM, a także współpracuje z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Centrum e-Zdrowia w tym zakresie.
 • Współpracuje w zakresie właściwości wydziału z komórkami organizacyjnymi departamentu, urzędu, centralnymi i wojewódzkimi organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej, służbami, dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne ekspertami i z organizacjami zrzeszającymi osoby i podmioty zaangażowane w zagadnienia dotyczące ratownictwa medycznego.
 • Rozpatruje skargi i wnioski oraz przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz opinie prawne i inne pisma w zakresie kompetencji wydziału.
 • Opracowuje prezentacje na narady i konferencje dotyczące funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i uczestniczy w tych naradach i konferencjach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z organizacją lub finansowaniem ochrony zdrowia lub z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ,
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość procedur administracyjnych w systemie PRM,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera: pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się na poziomie podstawowym z wykorzystaniem słownictwa ogólnego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia lub prawa medycznego lub teleinformatyki lub systemów łączności lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa niezbędnego do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku,
 • znajomość dobrych praktyk postępowania medycznego w systemie PRM,
 • znajomość przepisów dotyczących informacji publicznej.
APLIKUJ TERAZ