Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133601

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Opiniuje/prowadzi postępowania administracyjne w celu dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych Sterowanie - urządzenia przytorowe oraz wprowadzenia do obrotu pojazdu w części podsystemu "Sterowanie - urządzenia pokładowe".
 • Opiniuje/analizuje dokumentację opisującą projekt podsystemów modernizowanych lub odnawianych, z ewentualnym prowadzeniem postępowań wszczętych z urzędu w celu wydania decyzji nakazującej uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych, w szczególności budowanych, modernizowanych lub odnawianych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Opiniuje dokumentację techniczną dotyczącą ERTMS/ETCS w celu wydania opinii Prezesa UTK w procesie zatwierdzania rozwiązań technicznych ERTMS/ETCS przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej zgodnie z przepisami filaru technicznego IV pakietu kolejowego, dotyczących w szczególności systemów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Przygotowuje projekty informacji w zakresie stosowania przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących oceny zgodności w kolejnictwie, w szczególności w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w celu przedstawienia tych informacji podmiotom rynku.
 • Bierze udział w kontrolach wykonawców inwestycji infrastrukturalnych (w szczególności inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej), producentów i jednostek oceniających zgodność w celu weryfikacji poprawności stosowanych procedur oceny zgodności m.in. wynikających z przepisów filaru technicznego IV pakietu kolejowego.
 • Bierze udział w pracach i posiedzeniach organizacji międzynarodowych i Agencji Kolejowej UE właściwych w sprawach interoperacyjności systemu kolei w celu reprezentowania polskiego stanowiska na arenie międzynarodowej, również w zakresie mającym wpływ na wydawanie środków Unii Europejskiej.
 • Opiniuje projektowane rozwiązania techniczne dotyczące ERTMS/ETCS w szczególności w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w celu realizacji zadań Prezesa UTK dotyczących współpracy z Agencją Kolejową Unii Europejskiej odnośnie opracowania technicznych specyfikacji interoperacyjności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w transporcie kolejowym
 • Znajomość technologii systemów sterowania ruchem kolejowym
 • Znajomość TSI CCS (urządzenia przytorowe i pokładowe)
 • Znajomość ram prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie interoperacyjności (dyrektywa 2016/797, rozporządzenie 424/2020, rozporządzenie 2019/250)
 • Komunikatywność
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ