Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133248

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Przygotowywuje dokumentację związaną z wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, świadczeń socjalnych, sporządza listy płac oraz przygotowywuje przelewy na konta osobiste
 • Prowadzi sprawy związane z ustalaniem uprawnień i naliczaniem zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich uprawnionych pracowników GIF w celu odpowiedniego naliczenia należnych świadczeń
 • Nalicza podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS od wynagrodzeń z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz sporządza deklaracje z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, PPK i PFRON w celu zapewnienia wymogów ustawowych
 • Zgłasza i rejestruje do ubezpieczenia społecznego oraz wyrejestrowwywuje pracowników i zleceniobiorców, prowadzi pełną dokumentację kartotek płacowych pracowników w celu odpowiedniego ujęcia i udokumentowania okresów składkowych i nieskładkowych w ZUS
 • Sporządza sprawozdawczość budżetową z zakresu płac - miesięczną, kwartalną i roczną - RB-70, współpracuje przy sporządzaniu sprawozdań Z-03, Z-06 oraz sprawozdawczości z wykorzystania limitów zatrudnienia i środków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej w celu zapewnienia wymogów ustawowych
 • Sporządza roczne deklaracje ZUS IMIR oraz informacje PIT o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przez pracowników i osoby zatrudnione na umowy zlecenia i o dzieło. Wystawia zaświadczenia i informacje o wynagrodzeniach RP-7, ZUS Z-3 oraz pozostałych w celu zapewnienia wymogów ustawowych
 • Prowadzi rejestr umów cywilnoprawnych zawieranych przez GIF, sprawdza wnioski o zawarcie tego typu umów pod względem przepisów obowiązujących oraz limitów w budżecie, a także projektów tych umów. Rejestruje wnioski i księguje zaangażowania tych umów, a także ich analizuje.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania wynagrodzeń
 • Znajomość:
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa
 • ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 • ustawy o służbie cywilnej
 • ustawy Kodeks pracy
 • ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych
 • rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wychowawczego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 • rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność
 • Radzenia sobie z presją.
APLIKUJ TERAZ