Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133164

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • zagrożenie korupcją,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • przewiduje się przeprowadzanie średnio 1 kontroli w miesiącu, trwającej zazwyczaj 3 dni.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole projektów na miejscu realizacji, kontrole na zakończenie realizacji projektów oraz kontrole trwałości po zakończeniu realizacji projektów w ramach PO liŚ oraz FEnIKS, obejmujące weryfikację prawidłowości i zgodności realizowanych projektów z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym m in. sporządza i weryfikuje informacje pokontrolne i zalecenia pokontrolne.
 • Rozpatruje zastrzeżenia beneficjentów do informacji pokontrolnej z kontroli w ramach PO liŚ i FEnIKS.
 • Monitoruje wdrażanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w ramach PO liŚ i FEnIKS.
 • Współpracuje z komórkami Ministerstwa zaangażowanymi we wdrażanie POliŚ i FEnIKS.
 • Współpracuje z podmiotem zewnętrznym w przypadku zlecenia mu wykonania kontroli projektu w ramach PO liŚ oraz FEnIKS, w tym weryfikuje przygotowane przez te podmioty dokumenty.
 • Bierze udział w opiniowaniu dokumentów i wytycznych w zakresie kontroli w ramach PO liŚ oraz FEnIKS.
 • Prowadzi dokumentację spraw w ramach PO liŚ oraz FEnIKS zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Obsługuje, w zakresie związanym ze swoimi obowiązkami, systemy informatyczne m.in. SL2014, CST.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań z zakresu funduszy europejskich lub 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość zagadnień i przepisów dotyczących funduszy strukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020
 • Znajomość dokumentów programowych dla perspektywy 2014-2020 w zakresie kontroli PO IiŚ
 • Wiedza w zakresie przeprowadzania kontroli projektów na miejscu
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: umiejętności analityczne, skuteczna komunikacja, organizacja pracy i osiąganie celów.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie wdrażania funduszy europejskich
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza w zakresie prawa budowlanego
APLIKUJ TERAZ