Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133085

Warunki pracy


 • Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter
 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie
 • Stanowisko zagrożone korupcją
 • Obsługa klientów zewnętrznych
 • Sytuacje wymagające szybkiej i sprawnej komunikacji z beneficjentami
 • Praca pod presją czasu
 • Narażenie na stres
 • Podejmowanie decyzji w sytuacji deficytu informacyjnego
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Pełni funkcję opiekuna projektów poprzez realizację zadania monitoringu wielomilionowych projektów wdrażanych przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w celu oceny postępu z danych dot. realizacji, przygotowywania stanowisk Instytucji Pośredniczącej, a także wprowadzenia danych do SL2014, CST2021 dla projektów współfinansowanych z EFRR.
 • Prowadzi ocenę formalno-merytoryczną wielomilionowych wniosków o dofinansowanie zarówno w aspekcie finansowym jak i merytorycznym, w tym uczestniczy w złożonym procesie uzupełnień zapisów wniosków o dofinansowanie oraz bierze udział w procedurze odwoławczej od wyników oceny formalnomerytorycznej.
 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji wielomilionowych naborów konkursowych na dofinansowanie projektów ze środków EFRR oraz bierze udział w opracowaniu założeń merytorycznych projektów pozakonkursowych, niekonkurencyjnych finansowanych ze środków EFRR, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów.
 • Realizuje zadania w zakresie tworzenia wzorów, a także przygotowania i zawierania umów oraz w razie potrzeby zmiany i rozwiązywania wielomilionowych umów na dofinansowanie projektów ze środków EFRR.
 • Prognozuje i podejmuje działania naprawcze, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów, w tym poprzez analizę oraz przygotowywanie odpowiedzi i interpretacji przepisów lub wymogów obowiązujących Beneficjentów
 • Wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Wydział funkcji Instytucji Pośredniczącej wdrażającej w Polsce wielomilionowe środki unijne w ramach POIŚ, FEnIKS, w szczególności przygotowuje obciążone znaczącymi skutkami finansowymi interpretacje zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich.
 • Znajomość ustawy regulującej wdrażanie funduszy europejskich w Polsce.
 • Umiejętność współpracy.
 • Zdolności komunikacyjne, w tym znajomość narzędzi komunikacji na odległość i umiejętność korzystania z nich.
 • Umiejętność doskonalenia procedur wykonawczych do realizacji projektów.
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 • Znajomość zagadnień dotyczących Prawa zamówień publicznych.
 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych.
APLIKUJ TERAZ