Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130336

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Organizuje i nadzoruje wykonywanie ochrony fizycznej obszaru GUS, w tym: organizuje ochronę budynków, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, organizuje ochronę mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, włamaniem oraz uszkodzeniem, monitoruje i analizuje zabezpieczenia oraz identyfikuje zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa fizycznego, podejmuje działania zmierzające do stałego doskonalenia form i metod ochrony fizycznej GUS, współpracuje z przedstawicielami agencji ochrony osób i mienia oraz z funkcjonariuszami policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w celu zapewnienia prawidłowej ochrony fizycznej obiektu.
 • Organizuje i nadzoruje zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionego obiektu, w tym organizuje i nadzoruje organizację toku pełnionej służby przez pracowników ochrony (zgodność wypełniania obowiązków z planem ochrony GUS, zgodność z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, kontroluje grafiki służb i wymiar czasu pracy pracowników agencji ochrony, kontroluje raporty centrum monitoringu agencji ochrony, dokonywanie obchodów terenu GUS) w celu ustalenia aktualnego stanu ochrony oraz nadzoruje kontrolę ruchu pieszego i kołowego na terenie obiektu, raportuje niezgodności w zakresie ochrony fizycznej, wdraża działania korygujące, archiwizuje dokumenty wytworzone w recepcji GUS w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie.
 • Uczestniczy w opracowaniu, aktualizacji i uzgodnieniach dokumentów w zakresie planowania i organizacji ochrony obiektu GUS oraz Zapasowego Miejsca Pracy Prezesa GUS, nadzoruje realizację planu ochrony GUS w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony obiektu.
 • Współpracuje przy opracowywaniu i wdrażaniu zasad, procedur, instrukcji i regulaminów w obszarze bezpieczeństwa informacji administrowanego Systemu Dozoru Wizyjnego (CCTV), w tym przy tworzeniu polityk bezpieczeństwa systemów przetwarzających dane osobowe, w celu określenia zasad bezpiecznego przetwarzania danych z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa oraz najlepszych praktyk.
 • Współpracuje przy opracowywaniu i aktualizacji planów w sytuacjach awaryjnych w zakresie: ewakuacji (koordynowanie działania grupy alarmowania i ochrony obiektu), działań przeciwpożarowych, wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysowego w celu prawidłowego zabezpieczenia dostępu do obiektu.
 • Wspiera wykonywanie zadań Wydziału w obszarze administrowania i nadzorowania dostępu do chronionego obszaru dla osób i pojazdów z wykorzystaniem Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Dozoru Wizyjnego (CCTV) i Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz bierze udział w pracach związanych z procedurami przetargowymi dla ww. systemów, a także dostępem do informacji publicznej w zakresie ww. systemów ochrony w celu zapewnienia wymagań prawnych. Współpracuje z wykonawcami umów w zakresie ochrony fizycznej i obsługi systemów SKD, SSWiN i CCTV. Współpracuje z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw inwestycyjno-technicznych oraz administracyjno-gospodarczych w zakresie zgłaszania potrzeby napraw i likwidacji awarii.
 • Uczestniczy w pracach w zakresie systemu elektronicznej obsługi dokumentów SEOD, inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych, utrzymania strony intranetowej wydziału, opracowywania i aktualizacji przepisów i instrukcji wewnętrznych, polityk, wytycznych, regulaminów itp. dokumentów leżących w odpowiedzialności wydziału w celu określenia zasad bezpiecznego przetwarzania informacji z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa oraz najlepszych praktyk.
 • Współpracuje i uczestniczy w szkoleniach pracowników i służby ochrony budynku na wypadek zagrożenia fizycznego w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony obiektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o broni i amunicji wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość zagadnień związanych z realizacją zadań obronnych, zarządzaniem kryzysowym oraz ochroną ludności
 • Znajomość rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących poziom bezpieczeństwa informacji
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe z obszaru elektroniki lub elektromechaniki lub bezpieczeństwa wewnętrznego lub bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego lub zarządzania kryzysowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze bezpieczeństwa fizycznego
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zabezpieczenia technicznego
 • Przeszkolenie: szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia
 • Przeszkolenie: szkolenia dotyczące systemów wspomagających ochronę fizyczną
 • Przeszkolenie: szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
APLIKUJ TERAZ