Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130359

Warunki pracy

Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
praca wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz;

Zakres zadań

 • Udziela wyjaśnień i odpowiedzi w zakresie tematycznym prawa farmaceutycznego.
 • Współprowadzi lub koordynuje prace legislacyjne dotyczące projektów ustaw i aktów wykonawczych z zakresu polityki lekowej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu farmacji.
 • Udziela wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, skargi i wnioski obywateli oraz inną korespondencję pochodzącą od organów albo instytucji państwowych lub podmiotów niepublicznych (w tym w trybie dostępu do informacji publicznej)..
 • Interpretuje przepisy prawa w sprawach związanych z prawem farmaceutycznym i problematyką lekową.
 • Opiniuje akty prawne przygotowywane przez inne komórki organizacyjne lub inne jednostki administracji publicznej.
 • Weryfikuje poprawność przygotowywanych decyzji i rozstrzygnięć Ministra Zdrowia, mając na uwadze aktualną wiedzę z zakresu farmacji.
 • Wykonuje zadania z zakresu współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • Współpracuje z innymi urzędami, jednostkami i organizacjami w zakresie produktów leczniczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej / pracy w Inspekcji Farmaceutycznej / w aptekach / w podmiotach prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi
 • znajomość ustawy - Prawo farmaceutyczne,
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy.
 • bardzo dobra znajomość Ms Office,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ