Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130063

Warunki pracy

praca biurowa; praca w siedzibie urzędu i poza (wyjazdy na kontrole); praca na II piętrze; zagrożenie korupcją; praca związana z obsługą klienta; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; brak oznaczeń dla osób niewidomych; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; zainstalowana winda.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w zespolonych służbach, inspekcjach i strażach wojewódzkich oraz kontrole wewnętrzne, a także kontrole tłumaczy przysięgłych
 • Koordynuje opracowywanie Planu Kontroli Wewnętrznych oraz Planu Kontroli Zewnętrznych, a także planu wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym
 • Sporządza sprawozdania z działalności kontrolnej sprawowanej w imieniu wojewody

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli lub audytu
 • Przeszkolenie w zakresie kontroli lub audytu
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o kontroli w administracji rządowej,
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (Ms Office), skuteczna komunikacja, analityczne myślenie
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ