Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130006

Warunki pracy

Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; pokój jest zlokalizowany w budynku „C” na I
piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia poprzez badanie decyzji Prezesa NFZ i dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, uchwały Rady NFZ i rad oddziałów wojewódzkich NFZ, w zakresie właściwości rodzajowej umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: leczenie szpitalne i ratownictwo medyczne.
 • prowadzi sprawy związane z określeniem standardów organizacyjnych opieki w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczej.
 • Podejmuje działania interwencyjne w zakresie dotyczącym zabezpieczenia świadczeń w ramach umów zgodnie z właściwością rodzajową umów.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w aspekcie zabezpieczenia i jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie właściwości rodzajowej umów.
 • Przygotowuje materiały tematyczne na potrzeby kierownictwa resortu biorących udział w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Komisji i Zespołów Parlamentarnych oraz konferencje, zjazdy i inne wydarzenia, w których biorą udział przedstawiciele resortu.
 • Prowadzi sprawy związane z zabezpieczeniem i jakością świadczeń opieki zdrowotnej wnoszone przez NFZ, świadczeniodawców oraz instytucje właściwe w sprawach związanych z realizacją świadczeń zgodnie z właściwością rodzajową umów w systemie ubezpieczenia zdrowotnego, w tym przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i oświadczenia poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych i senackich w zakresie właściwości rodzajowej umów.
 • Prowadzi sprawy związane z jakością świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w porozumieniu z nadzorem krajowym/wojewódzkim z poszczególnych dziedzin medycyny lub pielęgniarstwa .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w systemie ochrony zdrowia, w tym instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego
 • znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • znajomość zagadnień związanych z finansowaniem świadczeń, w tym zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz alternatywnych sposobów zawierania umów
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • kreatywność
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel, PowerPoint).
APLIKUJ TERAZ