Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129811

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- budynek wyposażony w windy;
- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy dokumentów i spraw związanych z realizacją kontraktów, ocenia postęp prac projektowych i Robót budowlanych w odniesieniu do założeń kontraktowych, uczestniczy w Radach Technicznych, cyklicznie objeżdża Place Budowy.
 • Przygotowuje propozycje odpowiedzi w sprawach wymagających stanowiska Zamawiającego, m.in. w zakresie roszczeń, aneksów, robót uzupełniających i dodatkowych oraz monitoruje przygotowane stanowiska w zakresie zmian.
 • Współpracuje z Kierownikami Projektów w sprawach związanych z realizacją kontraktów, w tym udziela konsultacji i współpracuje w zakresie interpretacji i przestrzegania Warunków Kontraktu.
 • Uczestniczy w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie dotyczącym działań i kompetencji Departamentu.
 • Przygotowuje dokumenty, stanowiska i współpracuje z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie, m.in.: ugód, sporów, audytów oraz kontroli dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Prowadzi weryfikację dokumentacji przetargowej dla umów na projekt i roboty budowlane, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w zakresie kompetencji Departamentu.
 • Bierze udział w opiniowaniu dokumentów o charakterze legislacyjnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o drogach publicznych, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, ustawa Prawo budowlane,ustawa Prawo zamówień publicznych.
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowanych ustaw.
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane.
 • Znajomość Międzynarodowych Warunków Kontraktowych Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
APLIKUJ TERAZ