Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129721

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • zagrożeniem korupcją

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z organizacją staży, wolontariatów oraz praktyk studenckich i absolwenckich w PAA w tym przygotowuje treść ogłoszeń, wniosków, odpowiada za kontakt z kandydatami, przygotowuje projekty porozumień oraz opiniuje umowy z urzędami lub uczelniami w tym zakresie, kieruje kandydatów na szkolenia BHP, wydaje zaświadczenia oraz prowadzi rejestr staży, praktyk i wolontariatów
 • realizuje zadania związane ze sporządzaniem oraz wartościowaniem opisów stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej oraz zadania związane ze sporządzaniem zakresów czynności/obowiązków pracowników spoza korpusu służby cywilnej
 • realizuje zadania związane ze szkoleniami, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym w PAA, w tym bada i definiuje potrzeby szkoleniowe, tworzy plany szkoleń dla pracowników organizacji prowadzi rejestr szkoleń
 • realizuje zadania związane z przeprowadzaniem naborów w PAA. Współpracuje z uczelniami, biurami karier oraz innymi poza BIP KPRM i BIP PAA portalami umożliwiającymi upowszechnianie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy oraz ogłoszeń informujących o możliwości odbycia staży, praktyk i wolontariatu, w tym prowadzi i aktualizuje informacje na portalach internetowych używanych do pośrednictwa w zatrudnieniu, w szczególności: BIP PAA, baza ogłoszeń KPRM, biura karier oraz inne wskazane przez Pracodawcę. Realizuje zadania związane z wprowadzaniem pracowników do nowej organizacji („on-boarding”)
 • inicjuje i realizuje zadania związane z organizacją udziału urzędu w Targach Pracy, Dniach Pracodawcy na Wyższych Uczelniach, lekcjach pokazowych
 • inicjuje i realizuje zadania związane z organizacją udziału urzędu w Targach Pracy, Dniach Pracodawcy na Wyższych Uczelniach, lekcjach pokazowych
 • realizuje zadania związane z procesem sporządzania ocen pracowniczych: pierwszej oceny w służbie cywilnej, ocen okresowych w służbie cywilnej i indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ) oraz organizacją służby przygotowawczej w służbie cywilnej, w celu zapewnienia terminowości i rzetelności powyższych procesów. Analizuje sporządzone oceny pod względem formalnym, zasadności przedłużenia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowy na czas określony
 • opracowuje i uzgadnia projekty dokumentów wewnętrznych (zarządzeń, procedur, itp.) z obszaru swojego działania oraz inicjuje zmiany w dokumentach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi procesów kadr miękkich
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów regulujących zasady dokonywania i wartościowania opisów stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej
 • znajomość zasad organizowania szkoleń dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz planowania ścieżek kariery i rozwoju zawodowego
 • znajomość zasad dotyczących realizacji staży, praktyk oraz wolontariatu
 • znajomość zasad wprowadzania nowego pracownika do pracy
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office i Internetu
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie tworzenia opisów stanowisk pracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • znajomość obsługi informatycznych systemów kadrowo-płacowych
APLIKUJ TERAZ