Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129535

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, obsługa urządzeń biurowych. Zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Kontroluje oraz weryfikuje pod względem formalno-prawnym dokumenty (np. wnioski o uruchomienie środków publicznych, opisy przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postepowaniu, projekty istotnych postanowień umowy) składane przez komórki merytoryczne, w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług oraz robót budowalnych dla GIF. W zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjno- Gospodarczy przygotowuje ww. dokumenty.
 • Inicjuje, przygotowywuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych, a także bierze udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania. W ramach komisji przetargowych sporządza dokumentację w oparciu o dane przekazane przez komórki merytoryczne, udziela wyjaśnień, a także modyfikuje dokumentację w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Koordynuje udzielanie zamówień publicznych w ramach zamówień centralnych i wspólnych realizowanych przez Centralnego Zamawiającego.
 • Przygotowywuje Plan zamówień publicznych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz zadań podlegających procedurze przetargowej na podstawie zbiorczego zestawienia dostaw i usług występujących w GIF oraz zatwierdzonego Planu wydatków na dany rok, aktualizuje, a także prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie.
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych związanych z obszarem zamówień publicznych.
 • Udziela wsparcia merytorycznego z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów i procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych pracownikom komórek organizacyjnych GIF w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa.
 • Sprawdza i opisuje faktury, rachunki z zakresu właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w bezpośredniej realizacji postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego
 • Znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dział II Rozdział I Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
 • Znajomość Kodeksu cywilnego (Tytuł IV Czynności prawne Dział I-III)
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
APLIKUJ TERAZ