Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129121

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Zagrożenie korupcją.
 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Opracowuje i rozlicza (w zakresie aspektów finansowych) resortowe i rządowe programy i konkursy z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz programy ze środków europejskich.
 • ­Analizuje, weryfikuje i zatwierdza sprawozdania i zbiory centralne z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu uzyskania danych w tym zakresie i sporządzania stosownych analiz.
 • ­Przygotowuje analizy bazujące na źródłach wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby opracowania rozwiązań w zakresie polityki demograficznej. Monitoruje rynek i bazy danych, przygotowuje raporty, a także formułuje wnioski na podstawie zebranych danych.
 • ­Przygotowuje propozycje budżetowe, oceny skutków regulacji oraz sprawozdania jednorazowe z obszaru wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, adopcji oraz polityki demograficznej.
 • ­Dokonuje oceny finansowych skutków projektowanych regulacji prawnych z zakresu właściwości Biura.
 • ­Przygotowuje projekty zmian w zakresie elektronicznej sprawozdawczości z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, aktualizuje zakres zbioru centralnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sporządzaniu analiz/prognoz statystycznych lub finansowych
 • Znajomość zagadnień związanych z finansowaniem i sporządzaniem sprawozdań
 • Znajomość zagadnień o statystyce publicznej
 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem oceny skutków regulacji
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych (Działy I i III)
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office, w szczególności MS Excel
 • ­W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ