Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126964

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy:


·         praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Przygotowuje umowy i porozumienia dotyczące nieruchomości w trwałym zarządzie MSWiA, współpracuje w tym zakresie z komórką prawną i finansową, pozostałymi wydziałami Biura oraz kontrahentami zewnętrznymi.
 • Sprawuje nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami w trwałym zarządzie MSWiA użyczonym, wynajętym lub wydzierżawionym innym podmiotom, w szczególności rozpatruje wnioski i zapytania tych podmiotów dotyczące nieruchomości.
 • Opracowuje projekty aktów prawnych znajdujących się w kompetencji Biura, w szczególności decyzje Dyrektora Biura, decyzje i zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa, zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz inne akty prawne. Analizuje przesyłane do Biura Administracyjnego projekty aktów prawnych, w szczególności projekty ustaw i rozporządzeń w ramach uzgodnień wewnątrz- i międzyresortowych oraz zgłasza uwagi do ww. aktów prawnych.
 • Przygotowuje upoważnienia i pełnomocnictwa Ministra, Dyrektora Generalnego MSWiA lub Dyrektora Biura dotyczące spraw z zakresu działania Biura oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Opiniuje warunki zabudowy w sąsiedztwie nieruchomości MSWiA, przygotowuje oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, zgody organu nadzorującego na realizacje inwestycji oraz inne wnioski i zaświadczenia wynikające z tytułu prawnego do nieruchomości.
 • Organizuje i uczestniczy w protokolarnych przyjęciach lub przekazaniach nieruchomości.
 • Pozyskuje niezbędne dokumenty (np.: wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych) celem aktualizacji stanu prawnego nieruchomości lub przedkładania ich w prowadzonych postępowaniach, w tym mających związek z działaniami na terenach zamkniętych i pracą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Technicznej. Sporządza sprawozdania/zestawienia/informacje dotyczące nieruchomości.
 • Inicjuje postępowania administracyjne w zakresie pozyskania, zamiany lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomościami, w szczególności przygotowuje wnioski na podpis Dyrektora Generalnego MSWiA w celu wydania decyzji administracyjnej przez właściwy organ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej trzech lat doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami.
 • Znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania cywilnego, o gospodarce nieruchomościami, o lasach, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane.
 • Umiejętność zastosowania wiedzy specjalistycznej dotyczącej zarządzania nieruchomościami w praktyce.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej.
 • Ukończone kursy/szkolenia w zakresie nieruchomości.
 • Umiejętność korzystania z arkusza kalkulacyjnego Excel.
APLIKUJ TERAZ