Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126216

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności w celu tworzenia wzorców i standardów dotyczących dróg publicznych, a także przepisów dotyczących ewidencji i numeracji dróg publicznych, a w szczególności: inicjuje i prowadzi współpracę z podmiotami z danego obszaru; opracowuje propozycje projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów oraz prowadzi proces legislacyjny w tym zakresie; przygotowuje i bierze udział w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych/zakupów na wzorce i standardy; prowadzi sprawy związane z konsultacjami i rekomendacją wzorców i standardów przez Ministra; weryfikuje przepisy oraz wzorce i standardy;
 • Analizuje i opiniuje dokumenty, w tym projekty Polskich Norm, dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym oraz rozpatruje skargi i wnioski producentów i dystrybutorów wyrobów budowlanych;
 • Wykonuje zadania dotyczące dróg publicznych, a w szczególności zapewnia obsługę organizacyjną lub merytoryczną rad i zespołów eksperckich; dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie przepisów prawa i standardów; rozpatruje wnioski, skargi, petycje i pozostałe sygnały obywatelskie; udziela odpowiedzi na interpelacje, interwencje i zapytania poselskie lub senatorskie; rozpatruje wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub jednostkach realizujących zadania związane z drogami albo kolejami lub z zakresu planowania przestrzennego, procesu inwestycyjnego, architektury i budownictwa, inżynierii środowiska, geodezji, kartografii, telekomunikacji, informatyki, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa pożarowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość systemu wymagań technicznych w drogownictwie
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ