Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126540

Warunki pracy


 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; pokój jest zlokalizowany w budynku „C” na I piętrze;  winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie właściwości Departamentu oraz bierze udział w pracach związanych z przebiegiem procesu legislacyjnego.
 • Udziela wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w sprawach dotyczących powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Przygotowuje projekty stanowisk mających na celu zapewnienie jednolitości stosowania obowiązujących przepisów w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień Ministra Zdrowia z zakresu nadzoru nad ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie właściwości Wydziału.
 • Bada i ocenia uchwały i decyzje organów Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie ich wpływu na system ochrony zdrowia oraz zgodności z przepisami prawa.
 • Reprezentuje Ministerstwo Zdrowia w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych w zakresie właściwości Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • dobra znajomość prawa konstytucyjnego i administracyjnego,
 • znajomość zagadnień prawnych związanych z ochroną zdrowia,
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia (w tym analizy empiryczne),
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość procedury legislacyjnej oraz zasad techniki prawodawczej,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończona aplikacja legislacyjna lub inna albo aplikacja w toku,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ