Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125943

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Inicjuje, opracowuje i wdraża polityki publiczne w zakresie gospodarki wodorowej oraz identyfikuje i analizuje ograniczające ją bariery
 • Inicjuje współpracę: ze spółkami Skarbu Państwa w zakresie kształtowania ich strategii w obszarze innowacji i rozwoju; z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z sektora energii; między światem nauki i biznesu, a także między sektorem małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstwami Skarbu Państwa w zakresie tworzenia oraz komercjalizacji, przedsiębiorstw i przedsiębiorstwami Skarbu Państwa
 • Uczestniczy w wypracowywaniu stanowisk i bierze udział w pracach komisji międzyrządowych, komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także organizacji międzynarodowych w zakresie gospodarki wodorowej, infrastruktury paliw alternatywnych, rynku paliw alternatywnych i ich jakości oraz innowacji w sektorze energii
 • Koordynuje działania związane z udziałem w projektach inicjatywy Horyzont 2020, Clean Hydrogen Alliance oraz z pracami Komisji Europejskiej w ramach SET-Plan w zakresie kompetencji Ministra
 • Opracowuje projekty aktów prawnych dotyczące funkcjonowania gospodarki wodorowej
 • Analizuje, konsultuje i przygotowuje opinie do projektów aktów prawnych dotyczących działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu
 • Monitoruje globalny rozwój technologii i długookresowych trendów w elektromobilności i technologiach energetycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze energetyki lub transportu, albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów prawa dotyczących sektora energii i elektromobilności oraz paliw alternatywnych
 • znajomość polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ