Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126310

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


 - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Realizuje proces naboru do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie, w tym na stanowiska pracy zaangażowane w POIiŚ, program FEnIKS 2021-2027 i MF EOG.
 • Zamieszcza ogłoszenia o naborze do korpusu służby cywilnej w BIP (jest redaktorem BIP), dokonuje weryfikacji formalnej nadesłanych przez kandydatów do pracy aplikacji - współpracuje w tym zakresie z właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa, kontaktuje się z kandydatami do pracy.
 • Sporządza protokoły z przeprowadzonych naborów, jest członkiem komisji ds. naboru oraz pełni rolę opiniodawczo-doradczą w zakresie metod i technik selekcji.
 • Inicjuje, planuje i realizuje działania związane z promocją Ministerstwa jako pożądanego pracodawcy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz instytucji, w szczególności nawiązuje i utrzymuje kontakty z podmiotami zewnętrznymi (wyższe uczelnie, organizacje studenckie, organizacje promocji zatrudnienia, urzędy pracy).
 • Współpracuje przy opracowaniu i aktualizacji procedur wewnętrznych w Ministerstwie w zakresie przeprowadzania procesu naboru.
 • Dokonuje archiwizacji prowadzonych spraw.
 • Zastępuje pracownika zajmującego stanowisko ds. planowania i monitorowania budżetu szkoleniowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w komórce kadrowej lub na stanowisku dedykowanym do realizacji zadań z zakresu naborów do korpusu służby cywilnej


 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi oraz wybranych elementów prawa pracy związanych z przyjmowaniem kandydatów do pracy
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Znajomość przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej
 • Kompetencje: zorientowanie na klienta, umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej, myślenie analityczne, komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka UE na poziomie B2
 • Studia podyplomowe z zakresu public relations
APLIKUJ TERAZ