Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126374

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- praca w stresie i pod presją czasu,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach z zakresu informacji publicznej, w tym dotyczące odwołań od decyzji jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz sporządza projekty odpowiedzi na skargi
 • Udziela informacji publicznych, w tym informacji wytworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz informacji o obowiązującym prawie klientom zewnętrznym
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie i oświadczenia senatorskie we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Rozpatruje wnioski o przyznanie patronatu lub patronatu honorowego Ministra Sprawiedliwości oraz wnioski o udział w komitecie honorowym
 • Przygotowuje opinie prawne z zakresu prawa do informacji publicznej
 • Opiniuje projekty odpowiedzi na wnioski o informację publiczną wytworzone i przesłane przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości celem uzyskania akceptacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość statutu i regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, zorientowanie na osiąganie celów, asertywność, radzenie sobie z presją
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ