Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125168

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI p. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego
 • Współuczestniczy w planowaniu działań związanych z nadzorem nad realizacją szczepień ochronnych, w zależności od sytuacji epidemiologicznej i obowiązującego stanu prawnego
 • Przygotowuje wkłady merytoryczne do odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, a także oświadczenia senatorów, w celu udzielenia odpowiedzi, przygotowanie stanowisk, wystąpień i opinii w celu przedłożenia innym organom administracyjnym
 • Przygotowuje wkłady merytoryczne w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków
 • Współpracuje z Europejskim Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC), Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w zakresie wymiany informacji na temat szczepień ochronnych, bierze udział w spotkaniach międzynarodowych. Analizuje dokumenty międzynarodowe oraz sporządza instrukcje oraz wkłady do instrukcji na spotkania ECDC, WHO, Komisji Europejskiej
 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie kompetencji Departamentu
 • Współpracuje z Radą Sanitarno-Epidemiologiczną, Komisją Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych oraz innymi ekspertami w corocznym opracowaniu projektu Programu Szczepień Ochronnych na rok następny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie medycyny lub medycyny weterynaryjnej lub zdrowia publicznego lub pielęgniarstwa lub biologii lub nauk pokrewnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w ochronie zdrowia
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Komunikatywność
 • Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz korzystania z internetu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odpowiedzialność i zaangażowanie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętności interpersonalne
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ