Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125682

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Organizuje ochronę przeciwpożarową na terenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym: przeprowadza kontrolę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku; nadzoruje konserwacje i naprawy podstawowego sprzętu przeciwpożarowego; sprawuje nadzór nad systemami ochrony przeciwpożarowej; współpracuje z Państwową Strażą Pożarną; sprawuje nadzór nad wykonaniem umów z firmami odpowiedzialnymi za konserwacje i monitorowanie systemów ochrony przeciwpożarowej; ustala wymogi bezpieczeństwa pożarowego przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych;
 • Przeprowadza szkolenia wewnętrzne z ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowuje praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunki ewakuacji na terenie nieruchomości Ministerstwa;
 • Pełni dyżury w ramach Zespołu Monitorowania Zagrożeń, w tym: informuje członków kierownictwa Ministerstwa o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych poprzez sporządzanie raportów; współdziała z podmiotami realizującymi zarządzanie kryzysowe i politykę informacyjną; przekazuje informacje o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra; gromadzi i przetwarza informacje dotyczące zagrożeń infrastruktury krytycznej w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra; monitoruje sytuacje w czasie trwania imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, których organizacja i przebieg dotyczą działów administracji rządowej właściwych dla Ministra;
 • Uczestniczy w planowaniu wydatków oraz w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;
 • Opracowuje i aktualizuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa;
 • Zapewnia warunki do funkcjonowania Zespołu monitorowania zagrożeń;
 • Doskonali metody i formy oraz zakres gromadzenia i przetwarzania informacji przydatnych w procesie monitorowania i analizy zagrożeń, w tym prowadzi teleadresową bazę danych niezbędną do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub ochrony infrastruktury krytycznej
 • Uprawnienie do wykonywania zawodu inspektora ochrony przeciwpożarowej lub zgoda na odbycie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Dostęp do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • Wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Wiedza z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej
 • Wiedza z zakresu przygotowywania i prowadzenia ćwiczeń ewakuacji
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ