Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125448

Warunki pracy


 • miejsce pracy znajduje się przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
 • budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich;
 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • stanowisko zagrożone korupcją.

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach grup roboczych, komitetów na szczeblu krajowym i międzynarodowym, konferencjach, seminariach dotyczących danych w obszarze zdrowia, w szczególności związanych z Europejską Przestrzenią Danych dotyczących Zdrowia. Utrzymuje kontakty zagraniczne związane z programowaniem, e-zdrowiem oraz innowacjami w ochronie zdrowia.
 • Analizuje i opracowuje założenia integracji rozwiązań legislacyjnych na poziomie UE w polskim systemie ochrony zdrowia.
 • Monitoruje realizację zadań wynikających z przyjętych propozycji legislacyjnych w zakresie danych o zdrowiu przez wskazanych interesariuszy.
 • Monitoruje, gromadzi i dystrybuuje informacje nt. przedsięwzięć realizowanych w obszarze e-zdrowia finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, z uwzględnieniem dążenia do zapewnienia interoperacyjności i komplementarności planowanych i wdrażanych projektów zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym, w tym w zakresie przedsięwzięć dotyczących danych o zdrowiu.
 • Współpracuje z różnymi interesariuszami w sektorze ochrony zdrowia w zakresie wdrożenia rozwiązań w obszarze danych, w szczególności związanych z Europejską Przestrzenią Danych dotyczących Zdrowia
 • Przygotowuje analizy, opracowania, raporty w zakresie wykorzystania danych dotyczących zdrowia, z uwzględnieniem obszarów związanych z Europejską Przestrzenią Danych dotyczących Zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań dot. integracji i współpracy w ramach Unii Europejskiej
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania UE i jej organów
 • Znajomość procesów legislacyjnych na poziomie UE oraz krajowym.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 • Wiedza z zakresu przetwarzania danych dotyczących zdrowia.
 • Bardzo dobra umiejętność komunikowania się w języku angielskim.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Zdolności komunikacyjne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności prognozowania oraz koordynowania.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
APLIKUJ TERAZ