Główny Specjalista

Wieloosobowe Stanowisko ds. Refundacji, Sprawozdawczości i Analiz

w Departamencie Gospodarki Lekami

 

Numer ogłoszenia: DGL/23/80

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 05.05.2023 r.

Szczegóły oferty

 

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • tworzenie nowego systemu informatycznego do zbierania danych merytorycznych (medycznych) z realizacji programów lekowych;
 • monitorowanie poprawności działania w/w systemu;
 • współpraca z osobami z Departamentu Gospodarki Lekami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych programów lekowych;
 • prowadzenie analiz danych zgromadzonych w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych oraz ewaluacja poszczególnych programów lekowych, w tym w zakresie skuteczności praktycznej leków;
 • prowadzenie analiz dużych zbiorów danych dotyczących udzielania świadczeń finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • prowadzenie bieżących analiz dotyczących refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dostępnych na receptę, w programach lekowych i w chemioterapii – w tym analiza danych dotyczących średnich cen leków.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane informatyczne lub techniczne)
 • Lata pracy zawodowej: minimum 5 lat
 • doświadczenie w tworzeniu różnego typu rejestrów, baz danych;
 • praktyczna wiedza z zakresu administrowania aplikacjami użytkowymi;
 • podstawowa wiedza dotycząca gromadzenia danych w systemach informatycznych.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.)

 

Wymagania dodatkowe:

 • analityczne i logiczne myślenie;
 • orientacja na jakość;
 • terminowość;
 • umiejętność zrozumienia potrzeb interesariuszy i zasad funkcjonowania organizacji;
 • efektywna komunikacja;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej;
 • kreatywność;
 • odporność na stres;
 • podstawowa znajomość języka zapytań SQL;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym w szczególności Excel (tabele przestawne itd.);
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • znajomość zagadnień funkcjonowania krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ