Zarząd Dróg Miejskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Główny Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym
Miejsce pracy: Warszawa
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów,
 • uzgadnianie stanów zapasów materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, środków trwałych,
 • rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych
 • i prawnych, zapasów,
 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych zewnętrznych obcych dot. zakupu materiałów (budżet),
 • analiza kont rozrachunkowych w zakresie księgowanych dokumentów
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: wyższe, kierunki ekonomiczne, rachunkowość, finanse, administracja
 • minimum 4 lata stażu pracy
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna  zdolność  do  czynności  prawnych,  korzystanie  z  pełni  praw  publicznych  oraz  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów z następujących obszarów: ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (ze zm.), ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. (ze zm.) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • odpowiedzialność, dokładność, solidność, samodzielność, odporność na stres, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, sprawne wypowiadanie się w mowie i piśmie, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, wiedza specjalistyczna z zakresu zadań realizowanych na tym stanowisku, dobra komunikacja w mowie i piśmie, umiejętność zarzadzania jakością realizowanych zadań, zorientowanie na rezultaty pracy.
 • umiejętność obsługi programów informatycznych, pakietu Microsoft Office
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w biurze (II piętro, budynek bez podjazdów, winda nie jest przystosowana dla wózków inwalidzkich).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy (zaświadczenie   o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy potwierdzające ww. wymagania stażowe)
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,*
 • dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać  z  uprawnienia,  o  którym  mowa  w  art.  13a  ust.  2  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022. 530).


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM

 

Administratorem w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-100, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako „Administrator”).

 1. Cel przetwarzania danych
  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na ww. stanowisko.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 i art. 13 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
 3. Odbiorcy danych
  Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora: pracownicy Wydziału Spraw Pracowniczych ZDM oraz członkowie Komisji ds. rekrutacji.
 4. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
  Pani/Pana Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru ( w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Zasady gromadzenia danych
  1. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy, przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez ZDM rozpatrywana.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art.17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
  6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD).
  Kontakt do IOD: a.michalak@zdm.waw.pl
 9. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
APLIKUJ TERAZ