PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: GS/DAS/03/24
Główne zadania:

Przygotowanie i prowadzenie wybranych ewaluacji za które odpowiada PARP, zgodnie z Planem ewaluacji, w tym:

 • przygotowanie dokumentacji merytorycznej i metodologicznej;
 • nadzorowanie merytoryczne realizowanych badań przez wykonawcę zewnętrznego;
 • realizacja badań wewnętrznych oraz różnego typu analiz ad-hoc w ramach bieżących potrzeb;
 • opiniowanie dokumentów oraz opracowań przygotowanych przez instytucje zewnętrzne;
 • obsługa procesów administracyjnych, w tym m.in. upowszechnianie wyników, sprawozdawczość, zarządzanie danymi;
 • współpraca z zespołami projektowymi, osobami, wykonawcami zewnętrznymi, wewnętrznymi jednostkami merytorycznymi oraz z zewnętrznymi partnerami instytucjonalnymi zaangażowanymi w poszczególne zadania ewaluacyjne;
 • przygotowywanie tematycznych materiałów analitycznych ad-hoc (projekty badawcze, narzędzia, prezentacje, inne opracowania itp.) oraz prezentowanie wyników na wybranych spotkaniach roboczych.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie (z lat 2014-2024) i kwalifikacje (potwierdzone w dokumentach aplikacyjnych):
  • w projektowaniu metodyki oraz koordynacji realizacji badań społeczno-ekonomicznych i/lub ewaluacji programów publicznych;
  • w opracowywaniu raportów, prezentacji, syntetycznych informacji merytorycznych lub innych opracowań o charakterze analitycznym;
  • w wystąpieniach publicznych dot. wyników badań i/lub ewaluacji;
 • umiejętność pracy na zbiorach danych ilościowych, finansowych, administracyjnych, statystycznych, w tym pobierania z systemów, łączenia, przekształcania i prowadzenia różnego typu analiz w arkuszach kalkulacyjnych i pakietach statystycznych;
 • ogólna znajomość problematyki dotyczącej uwarunkowań rozwoju gospodarczego, programów wsparcia, przedsiębiorczości, innowacyjności, współpracy biznesowej i współpracy nauka-biznes;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w środowisku biznesowym (poziom co najmniej B2);
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint lub podobnym;
 • komunikatywność, w tym łatwość porozumiewania się w mowie i piśmie w języku polskim.
 • umiejętność współpracy w zespole.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • wykształcenie wyższe (socjologia, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości);
 • minimum 3-letnie doświadczenie (z lat 2014-2024) i kwalifikacje:
  • w prowadzeniu ewaluacji na rzecz badań, rozwoju i innowacyjności realizowanych w ramach polityki spójności UE w Polsce (w tym w ramach programów regionalnych lub Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020);
  • w udziale w procesie zamówień publicznych;
 • umiejętność obsługi programów dedykowanych analizie danych (np.SPSS/PAWS Statistic, Stata, MAXqda, itp.);
 • doświadczenie w upowszechnianiu wyników badań, w tym w Internecie i/lub mediach społecznościowych).
Oferujemy:
 • umowa o pracę;
 • regulaminowa premia kwartalna;
 • prywatna opieka medyczna;
 • grupowe ubezpieczenia na życie;
 • szkolenia;
 • akcje charytatywne;
 • atrakcyjna lokalizacja;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
APLIKUJ TERAZ