Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Warszawa
Stangl Technik Polska Sp. z o.o.

STANGL Technik Polska Sp. z o.o. należy do grupy SPIE Deutschland & Zentraleuropa działającej w Niemczech, Polsce, Austrii, Republice Czeskiej, Słowacji i Węgrzech. Grupa zatrudnia ponad 17.000 pracowników (z czego ok. 240 osób w STANGL Technik Polska) a w roku 2021 osiągnęła obrót ok. 2,4 mld €. W Polsce działamy w 6 oddziałach w tym w trzech (w Świdnicy, Warszawie i Poznaniu) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółka STANGL Technik Polska zajmuje się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Twój zakres obowiązków
 • Opracowanie, okresowa weryfikacja oraz nadzór nad wszelką dokumentacją BHP Spółki
 • Sporządzanie niezbędnych dokumentów, raportów BHP, instrukcji BHP, instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) i innych wynikających z wymagań Klientów oraz planu Bioz na realizowanych inwestycjach,
 • Opracowywanie oraz okresowa weryfikacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Prowadzenie procesu postępowania powypadkowego oraz udział w komisji wypadkowej,
 • Prowadzenie rejestru wypadków oraz chorób zawodowych,
 • Sporządzanie raportów z zakresu BHP i Ochrony Środowiska,
 • Pełnienie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Udział w komisji ds. BHP
 • Nadzór nad gospodarką odzieżą ochronną i środkami ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP
 • Reprezentowanie Pracodawcy przed jednostkami nadzoru w trakcie kontroli,
 • Nadzór nad urządzeniami i sprzętem ochrony osobistej (opracowanie procedur okresowej kontroli i oceny stanu technicznego takich urządzeń, organizacja nadzoru na budowach i w oddziałach Spółki)
 • Nadzór nad badaniami technicznymi elektronarzędzi (opracowanie procedur okresowych badań elektronarzędzi, organizacja badań, przechowywanie dokumentów kontroli okresowej)
 • Okresowa kontrola organizacji miejsc pracy (biura, magazyny) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami, karty odpadów (BDO)
 • Organizacja nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy robót realizowanych przez podległych pracowników Spółki i pracowników firm podwykonawczych,
 • Organizacja bieżącej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP na realizowanych projektach,
 • Kontakt z innymi służbami BHP znajdującymi się na prowadzonych budowach, zwłaszcza służbami odpowiedzialnymi za budowę oraz przedstawicielami Inwestora

 

Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe o profilu BHP
 • 2 lata doświadczenia na takim samym lub podobnym stanowisku
 • Znajomość przepisów BHP, p.poż.,prawa pracy i ochrony środowiska
 • Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Uprawnienia do przeprowadzania szkoleń okresowych
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ