Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83137

Warunki pracy

- praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie,


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze urzędu (budynek 2 piętrowy),


- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami,


- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,


- brak podjazdów i wind w budynku,


- pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób z


  niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • zarządza pracą Działu Finansowo-Księgowego,
 • prowadzi całość spraw związanych z rachunkowością jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi Archiwum zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym na każdy rok budżetowy,
 • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • sporządza analizy i sprawozdania finansowe, budżetowe i statystyczne,
 • sporządza plan finansowy budżetu w układzie paragrafowo-zadaniowym, dokonuje niezbędych zmian w planie oraz czuwa nad nieprzekraczaniem wydatków w paragrafach,
 • nadzoruje prawidłowość naliczania wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, obliczania podatków i składek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub średnie. Osoba, która ubiega się o zatrudnienie powinna spełniać jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości albo jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w księgowości, w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, 6 lat w przypadku posiadania wykształcenia średniego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność sporządzania dokumentacji rozliczeniowej do ZUS, Urzędu skarbowego, PFRON,
 • znajomość kodeksu pracy,
 • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie programów MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programów finansowo-księgowych (ProgMan),
 • znajmość obsługi programu PŁATNIK, TREZOR, NBE,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem
APLIKUJ TERAZ