Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79118

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca przy komputerze.

 • Coroczne, długotrwałe kontrole NIK.

 • Praca pod presją czasu.

 • Stres związany z obsługą klientów wewnętrznych i zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: III p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
  z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość Ministerstwa zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • Sprawuje nadzór i kontrolę nad pracami Wydziału Finansowego i Księgowego w zakresie wykonania budżetu Ministerstwa
 • Kontroluje i monitoruje wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Administruje systemami bankowymi NBP oraz BGK 24
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, planem rzeczowo-finansowym oraz planem rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji celowych ujętych w grupie wydatków majątkowych, w tym także operacji finansowanych z budżetu UE
 • Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Nadzoruje sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Ministerstwa oraz prowadzenie obsługi finansowo-księgowej
 • Współdziała w opracowywaniu procedur dotyczących gospodarki finansowej
 • Nadzoruje ewidencję księgową akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa, których prawa z akcji/udziałów wykonuje Minister

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej oraz praktyki w księgowości, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zagadnień księgowości budżetowej
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość rozporządzeń: o szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o sprawozdawczości budżetowej, w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
 • Znajomość systemu bankowości elektronicznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, organizacji pracy, kierowania zespołem, systematyczność, dokładność
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ