Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137209

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie Inspektoratu. - kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - stanowisko pracy znajduje się w pokoju wieloosobowym na pierwszym piętrze; wyposażone w komputer z oprogramowaniem, - w budynku znajduje się dźwig platformowy umożliwiający dostęp na I piętro osobom niepełnosprawnym.

Zakres zadań

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie finansowo-księgowym;
 • sporządza plany finansowe jednostki, w podziale na paragrafy i zadania, dokonuje niezbędnych zmian w planie w porozumieniu z kierownikiem jednostki;
 • prowadzi pełną księgowość syntetyczną i analityczną, na podstawie obowiązujących przepisów prawa , z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym;
 • dysponuje środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym jednostki,także z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe, prowadzi sprawozdawczości GUS, PFRON, KPRM;
 • obsługuje programy bankowości elektronicznej oraz programy księgowo-płacowe;
 • prawidłowo i terminowo rozlicza należności i zobowiązania pieniężne,w tym także listy płac.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe zgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.0.1634 t.j.)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego przy wykształceniu średnim lub przy wykształceniu wyższym 3 lata w księgowości sektora finansów publicznych,
 • spełnienie wymagań dla głównego księgowego określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.0.1634 t.j.)
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych,
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość obsługi bankowości elektronicznej NBP oraz programów księgowo-płacowych,
 • znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi,
 • znajomość programu Płatnik, Trezor
 • biegła obsługa komputera, pakietu MS OFFICE
 • sumienność, dokładność, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu SoftHard,
 • znajomość zasad rozliczania budżetu zadaniowego (aplikacja BUZA),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.