Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126075

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z nadzorem i monitorowaniem bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej oraz centralnych systematów informatycznych wykorzystywanych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Realizuje zadania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem danych i systemów informatycznych przez stosowanie zasad ochrony danych i systemów, ich opracowaniem i aktualizacją
 • Realizuje zadania związane z obsługą i zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa informacji
 • Realizuje zadania związane z określaniem oraz oceną podatności aktywów lub zabezpieczeń
 • Realizuje prace związane z identyfikacją, analizą i zarządzaniem ryzykiem w zakresie funkcjonujących systemów informatycznych
 • Pełni rolę administratora wybranych systemów informatycznych
 • Współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych oraz Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w zakresie koordynowania spraw związanych z ochroną danych, w tym danych osobowych w systemach informatycznych
 • Wykonuje kopie bezpieczeństwa systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat na stanowisku administratora systemów i sieci teleinformatycznej
 • Wiedza z obszaru bezpieczeństwa informacji
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Przeszkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Umiejętności analityczne
 • Odporność na stres
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem, np. M_o_R
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność
 • Wysoka kultura osobista
 • Znajomość Normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017
APLIKUJ TERAZ