tarostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 Otwock,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Ogłoszenie nr 16/2023
nazwa stanowiska: Geodeta
Miejsce pracy: Otwock

nazwa komórki organizacyjnej, do której jest prowadzony nabór:

Wydział Geodezji i Kartografii
Wymiar etatu: 1/1

Zakres obowiązków:
 • obsługa prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia oraz udostępnianie materiałów w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych;
 • aktualizowanie baz danych PZGIK prowadzonych przez Starostę o przekazane zawiadomieniem wyniki prac geodezyjnych podlegających zgłoszeniu;
 • przygotowanie materiałów do wyłączenia z zasobu;
 • weryfikacja przekazanych do Starosty wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i sporządzanie protokołów weryfikacji;
 • potwierdzanie przyjęcia do PZGIK wyników prac geodezyjnych poprzez wpis do ewidencji materiałów zasobu i opatrzenie klauzulą przyjmowanych opracowań;
 • porządkowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych w PODGiK;
 • udostępnianie danych na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • przygotowywanie pism i sprawozdań;
 • obsługa interesantów PODGIK w tym obsługa wniosków o udostępnianie materiałów zasobu, sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz licencji.
Warunki pracy:
 • praca na stanowisku biurowym, w siedzibie urzędu, przy ul. Górnej 13 w Otwocku, w godzinach poniedziałek 8:00-17:00, od wtorku do czwartku 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00, z zastrzeżeniem regulacji wprowadzanych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju;
 • praca wymagana obsługi urządzeń: komputer, drukarka, telefon/fax, ksero, skaner;
 • praca wymaga przemieszczania się pomiędzy częściami budynku lub innymi budynkami urzędu;
 • budynek, w którym wykonywana będzie praca nie posiada windy, szerokich drzwi oraz poza parterem toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.
Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie

Wyższe o kierunku geodezja i kartografia

Staż pracy

Niewymagany

 

Znajomość aktów Prawnych

 • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze;
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami w zakresie podziałów nieruchomościami

Umiejętności

 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
 • umiejętność stosowania przepisów;
 • obsługa programów EWOPIS+EWMAPA,OŚRODEK, REJCEN.

Wymagania dodatkowe (pożądane)

 

Doświadczenie zawodowe

Rok pracy w jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Uprawnienia

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub jednym z ww.

 

Wymagane dokumenty
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności;
 • kwestionariusz osobowy (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Otwocku (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 29 września 2023 r., w formie papierowej z  dopiskiem „ogłoszenie nr 16/2023” w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13, 05-400 Otwock lub za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pomocą przycisku aplikowania.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

O zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku mogą ubiegać się obywatele polscy, gdyż stanowisko związane jest z wykonywaniem władzy publicznej.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach poszczególnych etapów naboru. Ostateczna Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

Starosta Otwocki zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.

DOKUMENT SPORZĄDZONY W DNIU – 31 sierpnia 2023 r.
APLIKUJ TERAZ