Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Elektromonter
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/01374
OBOWIĄZKI:
1)Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, a także urządzeń (będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Remontów); 2)Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww. instalacji elektrycznych oraz urządzeń poprzez: a.bieżącą konserwację w tym uzupełnianie, wykonywanie bieżącej naprawy lub wymiany osprzętu elektrycznego (gniazd, wyłączników, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, źródeł światła, korytek instalacyjnych itp.), w którym wystąpiło uszkodzenie, w taki sposób, aby nie zagrażało zdrowiu i życiu osób pracujących lub przebywających w tych pomieszczeniach, b.wymianę zużytych instalacji, osprzętu, urządzeń, ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji; 3)Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie; 4)Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi w tym m.in. Zakładem Energetycznym; 5)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6)Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7)Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 8)Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9)Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi, przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 10)Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11)Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12)Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 13)Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 14)Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Elektromonter (elektryk) zakładowy
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia: Dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, dobra organizacja pracy własnej, SEP do 1kV.Obowiązki:1)Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, a także urządzeń (będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Remontów); 2)Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww. instalacji elektrycznych oraz urządzeń poprzez: a.bieżącą konserwację w tym uzupełnianie, wykonywanie bieżącej naprawy lub wymiany osprzętu elektrycznego (gniazd, wyłączników, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, źródeł światła, korytek instalacyjnych itp.), w którym wystąpiło uszkodzenie, w taki sposób, aby nie zagrażało zdrowiu i życiu osób pracujących lub przebywających w tych pomieszczeniach, b.wymianę zużytych instalacji, osprzętu, urządzeń, ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji; 3)Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie; 4)Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi w tym m.in. Zakładem Energetycznym; 5)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6)Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7)Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 8)Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9)Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi, przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 10)Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11)Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12)Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 13)Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 14)Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ksp.policja.gov.pl. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru. Informacje o odbiorcach danych: Komenda Stołeczna Policji. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4. prawo do usunięcia danych osobowych, - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 2. art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl w zakładce DANE OSOBOWE. INNE INFORMACJE: Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Stołecznej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl [Zgłoszenia: bozena.jankowska@ksp.policja.gov.pl, 47 72 338 26]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 580,99 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy