Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114164

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań oddziału celnego, komórek kontroli celno-skarbowej rynku, realizacji oraz prawidłowością danych wprowadzanych do systemów ewidencjonujących kontrole celno-skarbowe w zakresie właściwości komórki w celu prowadzenia czynności w zakresie nadzoru nad kontrolą celno-skarbową rynku, kontrolą transportu drogowego i ruchu drogowego, prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących WPR oraz nadzoru nad kontrolami w oddziałach celnych w urzędzie celno-skarbowym.
 • Sprawuje nadzór nad wykonywaniem kontroli celno-skarbowej w trybie art. 48 unijnego kodeksu celnego, w celu wykonywania czynności w zakresie nadzoru nad prawidłowym poborem należności celnych i podatkowych związanych z przywozem towarów na obszar celny Unii Europejskiej oraz sprawdza prawidłowość wywiązywania się przez przedsiębiorców z zapłaty ceł i podatków w prawidłowej wysokości.
 • Rozpoznaje i zapobiega czynom zabronionym w odniesieniu do egzekwowania zakazów i ograniczeń pozataryfowych oraz pełni nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą, w tym opracowuje zalecenia i wytyczne, kontroli w zakresie egzekwowania zakazów i ograniczeń pozataryfowych oraz zagadnień związanych z zagrożeniami epizootycznymi, w celu ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w tym ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrony roślin.
 • Nadzoruje prawidłowość egzekwowania przepisów z obszaru środków polityki handlowej, w tym opracowuje zalecenia i wytyczne służące skutecznemu stosowaniu przepisów z zakresu dodatkowych opłat celnych oraz środków ustanowionych w wyniku postępowania ochronnego i antydumpingowego, w celu prawidłowej ochrony interesów ekonomicznych i ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją zadań związanych z kontrolą realizacji obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu olejami opałowymi a także nadzoruje realizację kontroli transportu drogowego i ruchu drogowego oraz kontroli przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy kierowców, w celu prowadzenia czynności w zakresie nadzoru nad kontrolą transportu drogowego i ruchu drogowego oraz nadzoru nad kontrolami w oddziałach celnych w urzędzie celno-skarbowym.
 • Koordynuje i ocenia prawidłowość przesyłanych sprawozdań, informacji zbiorczych oraz analiz z Urzędu Celno-Skarbowego w zakresie właściwości komórki, w celu prowadzenia czynności w zakresie nadzoru nad kontrolą celno-skarbową rynku, kontrolą transportu drogowego i ruchu drogowego, kontrolą na podstawie art. 48 UKC, kontroli w zakresie ograniczeń pozataryfowych i środków polityki handlowej oraz nadzoruje nad kontrolami w oddziałach celnych w urzędzie celno-skarbowym.
 • Koordynuje współprace z jednostkami Straży Granicznej, innymi służbami, organami, instytucjami oraz partnerami zagranicznymi w zakresie realizacji zadań kontroli osób i towarów w przejściach granicznych, nadzoruje wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz uzgadnia kierunki współpracy, monitoruje ustalenia w zakresie rozwiązań infrastruktury oraz zaopatrzeń w sprzęt wspomagający kontrole w przejściach granicznych w tym współpraca z Wojewodą Mazowieckim, w celu efektywnego i prawidłowego przeprowadzania kontroli podróżnych w lotniczych przejściach granicznych i kontroli towarów oraz sprasowuje nadzór nad kontrolami w oddziałach celnych w urzędzie celno-skarbowym w tym zapewnia ochrone interesów ekonomicznych i ochrone rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
 • Orzeka w drugiej instancji w zakresie kontroli celno-skarbowej, w tym w zakresie zarządzania konwojem oraz urzędowego sprawdzenia w zakresie właściwości komórek kontroli celno-skarbowej rynku i realizacji oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego a także odpowiedzi na pisma procesowe, opracowuje wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych w zakresie właściwości zadań komórki, w celu prowadzenia czynności w zakresie nadzoru nad kontrolą celno-skarbową rynku, kontrolą transportu drogowego i ruchu drogowego, prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących WPR oraz nadzoruje nad kontrolami w oddziałach celnych w urzędzie celno-skarbowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze podatków, kontroli, cła, audytu
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość przepisów Unijnego Kodeksu Celnego
 • Znajomość Ustawy o grach hazardowych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku akcyzowym wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów z zakresu dodatkowych opłat celnych oraz środków ustanowionych w wyniku postępowania ochronnego i antydumpingowego
 • Znajomość przepisów w zakresie zagrożeń epizootycznych
 • Znajomość przepisów o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów SENT
 • Znajomość przepisów Wspólnej Polityki Rolnej
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ