Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert ds. produktów leczniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73800

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne oraz dźwigi osobowe zapewniają osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do każdego z sześciu pięter budynku. Pomieszczenie przeznaczone na toalety jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się w holu na parterze budynku.

Zakres zadań

 • Ocena związku przyczynowo-skutkowego zgłoszeń działań niepożądanych (w tym w języku angielskim), szczególnie ciężkich, nadsyłanych z terenu Polski przez osoby wykonujące zawód medyczny, podmioty odpowiedzialne i pacjentów
 • Weryfikacja wprowadzanych do bazy danych zgłoszeń o niepożądanych działaniach leków dotyczących polskich pacjentów
 • Ocena dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
 • Ocena dokumentacji (w tym w języku angielskim) pod kątem identyfikacji nowych zagrożeń farmakoterapii
 • Przegląd piśmiennictwa naukowego z dziedziny nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (w tym w języku angielskim)
 • Szkolenie i nadzór nad nowo przyjętymi pracownikami w Departamencie
 • Realizacja prac zleconych przez zwierzchnika związanych z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów leczniczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz medycyny lub farmaceuta
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze farmakoterapii.
 • Ugruntowana wiedza z zakresu farmakologii
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych, wytycznych europejskich dotyczących GVP.
 • Dobra umiejętność obsługi specjalistycznych baz danych
 • Dokładność
 • Systematyczność
 • Dociekliwość
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra znajomość podstawowych przepisów prawnych, wytycznych europejskich dotyczących GVP
APLIKUJ TERAZ