Lekarze bez Granic poszukują Eksperta ds. Digital Fundraising & Marketing na stanowisko Senior Online Marketing Specialist (f/m/d)

LOKALIZACJA Warszawa

 

ROZPOCZĘCIE 1 stycznia 2022

DŁUGOŚĆ UMOWY 33 miesiące

 

WYMIAR ETATU Pełen

 

TERMIN NADSYŁANIA APLIKACJI WYDŁUŻONY 12.09.2021

 

Médecins Sans Frontières (MSF, Lekarze bez Granic) to niezależna, międzynarodowa medyczna organizacja humanitarna, utworzona 1971 roku przez grupę francuskich lekarzy i dziennikarzy. Lekarze bez Granic działają w ponad 70 krajach na całym świecie niosąc pomoc medyczną tym, którzy najbardziej jej potrzebują: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Swoje projekty Lekarze bez Granic kierują przede wszystkim do osób znajdujących się w potrzebie, które są pozbawione dostępu do odpowiedniej opieki medycznej lub pomocy humanitarnej.
Zależy nam na wspieraniu różnorodności i dobieramy pracowników wyłącznie na podstawie kompetencji. Kulturę naszej organizacji opieramy na współpracy, różnorodności i odpowiedzialności.
Zadaniem nowego biura Lekarzy bez Granic (MSF Polska) będzie pozyskiwanie środków prywatnych przeznaczonych na pracę i misję, marketing rekrutacyjny skierowany do wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników terenowych z Polski, informowanie o kryzysach, których jesteśmy świadkami i potrzebach społeczności, którym pomagamy, a także aktywny udział w debacie na tematy humanitarne. Na początku w biurze zatrudnionych będzie 7 osób.

Jako biuro Lekarzy bez Granic w Polsce podejmuje działania mające na celu ratowanie życia i pomoc cierpiącym głównie poprzez pozyskiwanie funduszy, kontakty i komunikację oraz marketing służący rekrutacji pracowników w terenie.

Zatrudnienie w ramach MSF oznacza przestrzeganie obowiązujących zasad humanitarnych, takich jak neutralność, bezstronność i niezależność. Beneficjentami MSF są pacjenci, którzy znajdują się w centrum wszystkich działań Lekarzy bez Granic. U podstaw ducha MSF leży etyka lekarska i wolontariat.

 

Ekspert ds. Digital Fundraising & Marketing (f/m/d)
Miejsce pracy: Warszawa

Lokalizacja:

Fundacja „Lekarze bez Granic”, Warszawa


Wymiar etatu:

Pełny (100%)


Data rozpoczęcia pracy:

1 stycznia 2022 r.

 

Umowa:

Umowa o pracę na czas określony 33 miesięcy z możliwością przedłużenia

 

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie będzie mieściło się w przedziale wynagrodzeń stosowanym przez inne organizacje i fundacje typu non-profit w Polsce. MSF posiada, na całym świecie, siatki płac przeznaczone dla każdego rynku, a wynagrodzenie nie podlega negocjacjom.


Termin Nadsyłania Aplikacji:

Wydłużony 12.09.2021

 

Główne zadania
 • Wdrożenie zintegrowanej i holistycznej strategii marketingu cyfrowego, dzięki której możliwe będzie osiągnięcie następujących celów: a) w zakresie pozyskiwania funduszy: zdobywania nowych darczyńców oraz stworzenia i poprawy systemu utrzymywania istniejących darczyńców, w tym aktywizacji biernych darczyńców, b) w zakresie komunikacji społecznej: podnoszenia świadomości marki MSF oraz zagadnień pomocy humanitarnej oraz c) w zakresie rekrutacji w terenie: stworzenia autentycznej i atrakcyjnej marki pracodawcy oraz przyciągania zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników humanitarnych
 • Wspieranie ogólnej strategii marketingowej oraz określenie długo- i krótkoterminowych celów w zakresie marketingu cyfrowego, działań oraz kluczowych wskaźników efektywności; działania wspierające przy opracowaniu planu rocznego
 • Opracowanie i wdrożenie kanałów i działań w zakresie marketingu cyfrowego (w tym e-mail, reklama graficzna, SEA, SEO, reklama mobilna, reklama w mediach społecznościowych, itp.) w celu zapewnienia i zoptymalizowania doświadczenia użytkownika, współczynnika konwersji oraz zatrzymania / lojalności użytkowników/ darczyńców/ sympatyków
 • Opracowanie i wprowadzenie testów dla zoptymalizowania użyteczności, ścieżek użytkownika oraz współczynników konwersji
 • Opracowywanie materiałów marketingu cyfrowego właściwych dla poszczególnych kampanii, w tym projektowanie i produkcja wideo, infografiki, itp. wspólnie z innymi biurami MSF i usługodawcami z zewnątrz
 • Zarządzanie stroną internetową: nadzorowanie funkcjonalności strony internetowej (w tym systemu zarządzania treścią formularza darowizny), monitorowanie i zarządzanie wydajnością strony internetowej, ułatwianie hostingu i zarządzanie serwerami, inicjowanie i zarządzanie dalszym rozwojem technicznym strony internetowej
 • Wsparcie w zakresie opracowywania, prowadzenia i aktualizacji treści strony internetowej
 • Inicjowanie i zarządzanie obecnością organizacji w mediach społecznościowych
 • Współpraca z różnymi usługodawcami, partnerami i agencjami, a w razie potrzeby doradztwo w zakresie ich zatrudnienia; zapewnienie realizacji projektów zgodnie z założeniami, w ramach budżetu i terminowo
 • Analiza danych internetowych i wyników kampanii oraz określenie zmian możliwych do wprowadzenia w przyszłych kampaniach
 • Zarządzanie przyznawaniem środków we wszystkich kanałach marketingu cyfrowego, monitorowanie zwrotu z inwestycji oraz podejmowanie odpowiednich działań
 • Zapewnienie zgodności wszystkich działań marketingowych ze strategiami, przepisami i procesami MSF
 • Aktywne uczestnictwo w międzynarodowych grupach roboczych ds. marketingu cyfrowego MSF
 • Przeprowadzanie analiz rynkowych i porównawczych w celu określenia nowych metod/ narzędzi i podejścia opartego o najlepsze praktyki

Ponieważ biuro rozpoczyna dopiero swoją działalność i ma ograniczone zasoby i stanowiska, wszyscy pracownicy będą angażowani do zadań wykraczających poza ich zakres obowiązków, aby zapewnić sprawne i skuteczne funkcjonowanie nowoutworzonego biura.

 
UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIE
 • Duże przywiązanie do zasad i wartości humanitarnych MSF
 • Co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Duże doświadczenie we wdrażaniu działań marketingu cyfrowego lub fundrisingu cyfrowego w zakresie budżetu, harmonogramu i terminów; dogłębna wiedza na temat marketingu cyfrowego i/lub kanałów fundrisingu cyfrowego
 • Doskonała znajomość analizy stron internetowych i cyfrowego zapisu kampanii
 • Doświadczenie w zarządzaniu stronami internetowymi
 • Znajomość sektora organizacji pozarządowych w Polsce i właściwych interesariuszy, pożądana dogłębna znajomość rynku fundraisingowego w Polsce
 • Wcześniejsze doświadczenie w zarządzaniu budżetem
 • Doświadczenie w kierowaniu procesami i działaniami, myślenie strategiczne oraz nastawienie na rozwijanie nowych inicjatyw
 • Umiejętność radzenia sobie ze skomplikowanymi sytuacjami i szybkiego reagowania w celu zmaksymalizowania potencjału marketingowego w poważnych sytuacjach kryzysowych
 • Innowacyjne myślenie, nastawienie na pracę w zespole i umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów
 • Odpowiednie wykształcenie potwierdzone studiami magisterskimi/ podyplomowymi / programami pogłębiania wiedzy
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie C1 (poziom zaawansowany) 
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym MS Office)
 • Gotowość do sporadycznych wyjazdów do innych biur MSF
APLIKUJ TERAZ