PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Dyspozytor Ruchu
Miejsce pracy: Warszawa

Miejsce pracy: Warszawa; Centralna Dyspozycja Mocy/Oddziałowe Centrum Dyspozytorskie

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:
 • Kierowanie ruchem podległej sieci dystrybucyjnej zgodnie z operatywnymi zależnościami oraz z Układem Normalnym Pracy Sieci.
 • Likwidacja zakłóceń i zagrożeń samodzielnie lub we współpracy z innymi komórkami dyspozytorskimi.
 • Współpraca i wykonywanie poleceń służb dyspozytorskich wyższego szczebla.
 • Wykonywanie czynności łączeniowych przy użyciu telemechaniki.
 • Wydawanie poleceń wykonania czynności łączeniowych.
 • Niezwłoczne przywrócenie układu normalnego pracy sieci po usunięciu zaistniałych zakłóceń lub zakończeniu prac planowych.
 • Analizowanie na bieżąco powstałych zakłóceń.
 • Wprowadzenie optymalnego układu pracy.
 • Operatywny nadzór nad podległą siecią.
 • Operatywne kierowanie pracą podległych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej za wyjątkiem NJWCD.
 • Sprawowanie nadzoru nad pracą dyżurnych dyspozytorów CD.
 • Współpraca z innymi komórkami dyspozytorskimi oraz innymi określonymi w IWR.
 • Wydawanie i realizowanie poleceń w zakresie wprowadzania przerw i ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi planami ograniczeń.
 • Wydawanie poleceń ruchowych lub wykonywania czynności łączeniowych.
 • Bieżące kontrolowanie parametrów napięcia i rozpływów mocy czynnej i biernej.
 • Wykonywanie czynności wynikających z obowiązków koordynującego lub poleceniodawcy w świetle obowiązujących regulacji.
 • Stosowanie właściwych operacji/opisów schematowych w systemie dyspozytorskim.
 • Bieżąca aktualizacja schematu sieci w systemie SCADA poprzez wykonywanie operacji makietowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami
  sporządzania i aktualizacji schematów sieci elektroenergetycznej.
 • Operatywny nadzór nad pracą urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia ruchu podległej sieci elektroenergetycznej.
 • Prowadzenie dziennika operacyjnego, prowadzenie innych obowiązujących w Oddziale dokumentów ruchowych.
 • Prowadzenie rozmów ruchowych zgodnie z zapisami obowiązujących instrukcji.
 • Znajomość i korzystanie, zgodnie z przeznaczeniem, ze środków łączności oraz telemechaniki będących na wyposażeniu punktu dyspozytorskiego.
 • Zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rejestratorów rozmów do właściwych służb.
 • Przekazywanie meldunków i informacji kierownikowi CO oraz pracownikom właściwych jednostek organizacyjnych Oddziału o zakłóceniach
  i zagrożeniach normalnej pracy zarządzanej sieci elektroenergetycznej oraz o innych istotnych wydarzeniach z punktu widzenia ruchu.
 • Dokonywanie czynności łączeniowych w oparciu o uzgodnienia zgodnie z harmonogramami dziennymi.
 • Zachowywanie właściwej kultury osobistej i godne reprezentowanie firmy wobec osób trzecich.
 • Realizacja programów pracy sieci elektroenergetycznej (układów normalnych i awaryjnych) i układów połączeń urządzeń elektroenergetycznych oraz programów ich łączeń.
 • Podejmowanie działań w celu ratowania życia lub zdrowia ludzi lub urządzeń przed zniszczeniem.
Profil kandydata:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku elektroenergetyka lub pokrewne.
 • Wskazane świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji
  i dozoru bez ograniczenia napięcia), Poleceniodawca w tym uprawnienia na PPN.
 • Znajomość pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem Excel, Word, PowerPoint, Outlook).
 • Umiejętność radzenia sobie z dużą ilością informacji.
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległych osób.
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B.
Ze swej strony gwarantujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Szansę rozwoju zawodowego.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie: https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy.
APLIKUJ TERAZ