Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Blacharz-dekarz
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/03185
OBOWIĄZKI:
1. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich na czas wykonywania robot konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót. 2. Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy, suszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych. 3. Wykonywanie i montaż elementów obróbek blacharskich: rynien, rur spustowych, sztucerów, zbiorników. 4. Wykonywanie prac z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów, jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji zleconej pracy w tym dotyczących: znajomości technologii wykonywania robót dekarskich, znajomości podstawowych narzędzi, sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach dekarskich, 5. Przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonywania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych. 6.Przygotowanie i wykonywanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych do montażu. 7. Wykonywani izolacji przeciwwilgociowych i wodoodpornych ścian, posadzek, fundamentów metoda na zimni i gorąco. 8. Wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej. 9. Wykonywanie połączeń elementów z blachy ocynkowanej, cynkowej i miedzianej. 10. Wykonywanie izolacji termicznych ścian piwnicznych i fundamentów. 11. Wykonywanie izolacji posadzek i ścian metodą foliowania. 12. Podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii, takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych, nieszczelnych elementów na powierzchni dachów. 13. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. 14. Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. 15. Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizacje zadania lub polecenia dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem. 16. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp o p-poż na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej) 17. Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 18. Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych.19. Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali blacharze
Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagane wykształcenie zasadnicze zawodowe, dobra organizacja pracy własnej, dokładność, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Obowiązki:1. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich na czas wykonywania robot konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót. 2. Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy, suszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych. 3. Wykonywanie i montaż elementów obróbek blacharskich: rynien, rur spustowych, sztucerów, zbiorników. 4. Wykonywanie prac z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów, jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji zleconej pracy w tym dotyczących: znajomości technologii wykonywania robót dekarskich, znajomości podstawowych narzędzi, sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach dekarskich, 5. Przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonywania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych. 6.Przygotowanie i wykonywanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych do montażu. 7. Wykonywani izolacji przeciwwilgociowych i wodoodpornych ścian, posadzek, fundamentów metoda na zimni i gorąco. 8. Wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej. 9. Wykonywanie połączeń elementów z blachy ocynkowanej, cynkowej i miedzianej. 10. Wykonywanie izolacji termicznych ścian piwnicznych i fundamentów. 11. Wykonywanie izolacji posadzek i ścian metodą foliowania. 12. Podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii, takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych, nieszczelnych elementów na powierzchni dachów. 13. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. 14. Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. 15. Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizacje zadania lub polecenia dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem. 16. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp o p-poż na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej) 17. Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 18. Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych.19. Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ksp.policja.gov.pl. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru. Inforacje o odbiorcach danych: Komenda Stołeczna Policji. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4. prawo do usunięcia danych osobowych, - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 2. art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl w zakładce DANE OSOBOWE. INNE INFORMACJE: Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Stołecznej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: życiorys i list motywacyjny kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i wykształcenie kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.) Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Stołecznej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Kontakt: Tel. 47 72 338 26 e-mail: bozena.jankowska@ksp.policja.gov.pl

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 460,68 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy