Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117641

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­­Przeprowadza czynności audytowe – zadania zapewniające oraz czynności doradcze (konsultacje, doradztwo, udział w zespołach, usprawnienia, szkolenia); w ramach zadań wykonuje zaplanowane testy, gromadzi i sporządza akta oraz dokonuje ich oceny.
 • ­Dokonuje przeglądu i wstępnej oceny wybranych elementów kontroli zarządczej oraz przeprowadza analizę ryzyka w zadaniu audytowym.
 • ­Opracowuje projekty ustaleń z audytu oraz sprawozdań, przygotowuje informacje z wykonanych audytów i przedstawia ich wyniki bezpośredniemu przełożonemu, dyrektorom audytowanych komórek, Komitetowi Audytu oraz Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej.
 • ­Przeprowadza czynności sprawdzające i przygotowuje na ich podstawie informacje dla dyrektorów audytowanych komórek.
 • ­Zapewnia obsługę organizacyjną Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej m.in. poprzez dokumentowanie czynności i uchwał podejmowanych przez Komitet, w tym sporządza projekt protokołu z posiedzeń Komitetu oraz opracowuje projekty dokumentów przygotowywanych przez Komitet, w zakresie określonym przez Przewodniczącego Komitetu.
 • ­Gromadzi dane związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej we współpracy z komórkami audytu wewnętrznego w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra.
 • ­Przygotowuje zbiorcze informacje o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku audytora wewnętrznego
 • ­­­Zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • ­Jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA) lub złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub uprawnienia biegłego rewidenta lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • ­Znajomość standardów i metodologii audytu
 • ­Znajomość międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, opracowanych przez The Institute of Internal Auditors
 • ­Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • ­Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • ­Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ