Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113219

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Ustala w toku czynności audytowych stan faktyczny badanych obszarów działalności, w celu dostarczenia Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej niezależnej i obiektywnej oceny w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
 • Dokonuje analiz przyczyn stwierdzonych słabości kontroli zarządczej oraz skutki lub ryzyka z nich wynikających, w celu sformułowania zaleceń w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień.
 • Dokonuje analiz ryzyka w obszarze objętym zadaniem zapewniającym oraz opracowuje program zadania zapewniającego w celu zidentyfikowania obszarów, które mają zostać poddane szczegółowemu badaniu.
 • Sporządza sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w celu przedstawienia Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej oraz kierownikom audytowanych komórek w sposób jasny, rzetelny i zwięzły wyników audytu wewnętrznego, w tym wskazuje słabości kontroli zarządczej oraz skutki lub ryzyka z nich wynikających i formułuje zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub usprawnień.
 • Wykonuje czynności doradcze na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania Izby Administracji Skarbowej.
 • Bierze udział w sporządzaniu analiz ryzyka w obszarach działalności Izby, opracowaniu planów audytu oraz informacji i sprawozdań z realizacji planów audytu, przeglądzie procedur i ocenie kontroli zarządczej, w celu dostarczenia Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej odpowiednich informacji o stanie kontroli zarządczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 2 lata stażu pracy w obszarze audytu
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych z zakresu audytu wewnętrznego oraz standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Szczególne uprawnienia do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego określone w przepisach ustawy o finansach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ