Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77567

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • koordynowanie funkcji audytu wewnętrznego w urzędzie – odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczące kierownika komórki audytu wewnętrznego
 • kierowanie pracą Samodzielnego stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego i Kontroli, z wyłączeniem zadań w zakresie kontroli wewnętrznej, przeprowadzanie zadań audytowych (zadań zapewniających i czynności doradczych) w obszarze funkcjonowania urzędu oraz monitorowanie stanu realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających wykonanie zaleceń audytowych
 • opracowywanie rocznego planu audytu, w tym wykonywanie analizy ryzyka w obszarze funkcjonowania urzędu na potrzeby planowania rocznego audytu oraz sprawozdania z jego wykonania oraz innych informacji wynikających z realizacji funkcji audytu wewnętrznego w urzędzie
 • prowadzenie dokumentacji zadań audytowych i innej dokumentacji audytu wewnętrznego
 • przygotowywanie propozycji procedur wewnętrznych audytu wewnętrznego i ich aktualizacji
 • udział w obsłudze organizacyjnej przebiegu kontroli zewnętrznych, w szczególności bieżąca współpraca z organami kontrolującymi, prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych oraz opracowywanie zbiorczych informacji o stanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne
 • wspieranie procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności monitorowanie działań podejmowanych przez właścicieli ryzyk i informowanie kierownictwa Urzędu o stanie tych działań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku audytora wewnętrznego, w tym 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub koordynowaniu funkcji audytu wewnętrznego
 • jeden z certyfikatów Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Profesional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartared Certified Accountans (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assesment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartared Financial Analyst (CFA), lub
 • złożenie w latach 2003 – 2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją egzaminacyjną powołana przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • bardzo dobra znajomość standardów audytu wewnętrznego i standardów kontroli zarządczej
 • znajomość przepisów o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych
 • umiejętność sporządzania analiz i wnioskowania na ich podstawie
 • umiejętności interpersonalne
 • umiejętność podejmowania decyzji i ustalania priorytetów
 • kreatywność, odpowiedzialność
 • umiejętność działania pod presją czasu, w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość Ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
APLIKUJ TERAZ