Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137390

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa sprzętów i urzadzeń biurowych
 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Zakres zadań

 • Sporządza, w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Pacjenta, roczny plan audytu wewnętrznego, oparty na analizie ryzyka, uwzględniający cele, zadania i priorytety organizacji wynikające z Planu działalności w celu przekazania informacji na temat funkcjonowania kontroli zarządczej i działalności audytu wewnętrznego w BRPP.
 • Przeprowadza audyty planowe, poza planem oraz zlecone, przeprowadza czynności sprawdzające oraz monitoruje wykonanie zaleceń audytu w celu zapewnienia kierownika jednostki o adekwatności, skuteczności i efektywności systemu i procesów kontroli, ładu organizacyjnego i zarządzania ryzykiem funkcjonujących w Biurze. Prowadzi czynności doradcze, w tym składa wnioski mające na celu usprawnienie ww. procesów.
 • Przygotowuje programy zadań audytowych, na podstawie analizy ryzyka określa m.in. cele i zakres tych zadań, dokumentuje zgromadzone informacje i ustalenia stanowiące podstawę wniosków i wyników audytu oraz sporządza sprawozdania z przeprowadzenia audytu w celu zapewnienia prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie zgodnie z przepisami prawa, międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, procedurami wewnętrznymi, oceną ryzyka oraz potrzebami audytu.
 • Ustala zasady i procedury związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego oraz prowadzeniem audytu wewnętrznego w Biurze w celu zapewnienia działalności audytu zgodnie z prawem, standardami i dobrymi praktykami.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną, ewidencjonuje pisma wpływające i wychodzące, udziela odpowiedzi na pisma, archiwizuje dokumentację biurową w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów audytowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli, w tym min. 2 lata w administracji publicznej
 • W przypadku braku szczególnych uprawnień ukończenie studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, organizowanych przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • Posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub złożony w latach 2003 – 2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadanie uprawnień biegłego rewidenta
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Praktyczna znajomość problematyki rachunkowości budżetowej
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych w administracji publicznej
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność