Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133444

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i przeprowadza zadania audytowe polegające na badaniu zidentyfikowanych obszarów działalności Ministerstwa
 • Sporządza sprawozdania z przeprowadzonych audytów wewnętrznych, w celu przedstawienia oceny w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym
 • Proponuje rozwiązania, które przyczynią się do wniesienia wartości dodanej i usprawnienia działalności operacyjnej Ministerstwa
 • Monitoruje realizację zaleceń zawartych w sprawozdaniach, w tym przeprowadza czynności sprawdzające
 • Uczestniczy w procesie opracowywania rocznego Planu audytu wewnętrznego oraz Sprawozdania z wykonania planu audytu informującego o stopniu jego realizacji oraz słabościach kontroli zarządczej i wydanych zaleceniach
 • Przeprowadza czynności doradcze, których wynikiem są opinie i wnioski, a czasem zalecenia, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Ministerstwa
 • Uczestniczy przy zapewnieniu obsługi organizacyjnej Komitetu audytu oraz prowadzi inne działania, mające na celu wsparcie Komitetu audytu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem audytu wewnętrznego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu, określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów
 • Znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
 • Znajomość standardów audytu wewnętrznego
 • Znajomość zasad i metodologii przeprowadzania audytu
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności: analizy przepisów i dokumentów oraz oceny faktów, logicznego formułowania wypowiedzi na piśmie i ustnie, argumentowania, sporządzania i prezentacji sprawozdań, komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, administracji publicznej, funduszy europejskich
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ