Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136888

Warunki pracy

- praca laboratoryjna,


- w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,


- kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi,


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


- obsługa sprzętu laboratoryjnego,


- praca w godzinach 8.15-16.15,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- umiarkowany wysiłek fizyczny,


- hałas nie przekraczający NDN,


- budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21, w którym znajduje się pracownia laboratoryjna jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - winda przy schodach wejściowych,


- Pracownia Badań Chemicznych zlokalizowana jest na II pietrze,


- wewnątrz budynku brak jest windy i podjazdów,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań

 • Przyjmuje i ocenia próbki dostarczone do Pracowni, przygotowuje próbki do badań, wykonuje badania, opracowje, raportuje, zatwierdza wyniki, generuje i autoryzuje sprawozdania z badań zgodnie z trybem ustalonym w Systemie Zarządzania Jakością.
 • Realizuje program potwierdzania ważności wyników.
 • Współuczestniczy w procesie walidacji/weryfkacji metod badawczych.
 • Prowadzi na bieżąco zapisy dotyczące wykonywanych badań.
 • Uczestniczy w przygotowaniu zapotrzebowania na sprzęt, odczynniki i materiały niezbędne do wykonywania badań w Pracowni.
 • Sprawdza wyposażenie stosowane przy wykonywaniu badań i prowadzi zapisy z wykonywanych sprawdzeń.
 • Przygotowyje dane do sporządzania sprawozdań z liczby wykonanych badań w Pracowni.
 • Przygotowuje materiały i odczynniki niezbędne do wykonania badania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (chemiczne, biologiczne, zootechniczne, technologia żywności i żywienia, rolnicze, analityczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • znajomość technik laboratoryjnych stosowanych w Laboratorium
 • znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • w przypadku lekarza weterynarii - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość normy PN-EN ISO 17025 i umiejętność jej wykorzystania w laboratorium
 • umiejetność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, samodzielność
APLIKUJ TERAZ