Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Asystent sędziego (nr ref. kd-111-2-2021)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/04915
OBOWIĄZKI:
Wykonywanie czynności administracji sądowej związanych z załatwianiem spraw oraz czynności przygotowania spraw sądowych do rozpoznania, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych na podstawie odrębnych przepisów do kompetencji przewodniczących wydziałów; sporządzanie projektów orzeczeń i zarządzeń przygotowujących sprawę do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu; przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie warunków formalnych aktu oskarżenia; kontrola stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd; wstępna analiza akt spraw przydzielonych do referatu sędziego; wstępna analiza zarzutów zawartych w środkach odwoławczych; wykonywanie innych czynności związanych z działalnością orzeczniczą sędziów.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Asystent sędziego
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), prawnicze
Uprawnienia: Pakiet MS Office


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie wyższe prawnicze, znajomość pakietu MS Office, ukończone 24 lata, obywatelstwo polskie. Obowiązki: wykonywanie czynności administracji sądowej związanych z załatwianiem spraw oraz czynności przygotowania spraw sądowych do rozpoznania, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych na podstawie odrębnych przepisów do kompetencji przewodniczących wydziałów; sporządzanie projektów orzeczeń i zarządzeń przygotowujących sprawę do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu; przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie warunków formalnych aktu oskarżenia; kontrola stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd; wstępna analiza akt spraw przydzielonych do referatu sędziego; wstępna analiza zarzutów zawartych w środkach odwoławczych; wykonywanie innych czynności związanych z działalnością orzeczniczą sędziów.WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW:1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wraz z podaniem sygnatury konkursu oraz aktualnego adresu i numeru telefonu; 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej; 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzaj ącego ukończeniestudiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznychstudiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów; 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwoskarbowe; 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Kandydaci proszeni są o wypełnienie druku oświadczenia wraz z klauzulą informacyjną dostępna na stronie internetowej Sadu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieściaw Warszawie); 7. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 8. kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.Druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna dostępne są na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobraniaWymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w wyżej wymienionym terminie, tj. do dnia 13.05.2021 roku w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, pok. 131 - osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty składane osobiście przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach, a pracownicy przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie sprawdzają w chwili składania aplikacji ich kompletności. Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerami (22) 55-39-137, (22) 55-39-661, (22) 55-39-662.Pełna treść oferty: https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-rejonowe/srodmiescie/SRS_OfertyPracy/2021/kd%20111%202%2021%20ogl%20konkurs%20asystent%20sedz%20(457%20KB).pdf

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 4 780 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy